Evergreen-portfolio

Bodem

Inzet van specifieke landbouwmethodes om de gezondheid van de bodem en het vermogen om koolstof op te slaan te verhogen

Drie boeren die gewassen verzorgen op een rijkelijk begroeide berghelling.

Tijdelijke koolstofverwijdering

9 % van het fonds uitgegeven

De bodem is een van de krachtigste oplossingen van de natuur voor de opslag van koolstof. Planten maken voeding door middel van fotosynthese, doordat ze zonlicht en water gebruiken om kooldioxide in suikers om te zetten. Veel van dat suiker reist van de plant naar zijn wortels en voedt daarbij allerlei soorten biologische substanties in de bodem en pompt koolstof in de aarde. Maar mensen hebben dit natuurlijke proces flink beschadigd.

Toen de Industriële Revolutie begon, veranderden boeren de manier waarop ze hun land bewerkten. Ze moesten hun oogsten vergroten om aan de toenemende vraag naar eten te voldoen, omdat de wereldbevolking groeide. Daarom begonnen ze meststoffen en pesticiden te gebruiken, waardoor ze onbedoeld de micro-organismen in de bodem doodden. Ze begonnen hun velden met machines te bewerken, maar daardoor legden ze diepliggende grond vrij en kwam de koolstof in de lucht terecht. Deze ongunstige neveneffecten waren nodig om de planeet te voeden – maar nu weten we beter.

Sinds deze landbouwpraktijken begonnen, is meer dan de helft van de koolstof in de aardbodem – ongeveer 80 miljoen ton – vrijgekomen in de atmosfeer.Voetnoot 1 De landbouwindustrie produceert nu de op één na hoogste broeikasgasemissies na de energiesector (waartoe energieopwekking en transport behoren).

Landbouwemissies zijn bijvoorbeeld afkomstig van het gebruik van fossiele brandstoffen voor de aandrijving van apparaten, de productie van meststoffen en de inbrenging daarvan in de bodem, en zelfs de boertjes die koeien laten, waarbij methaan vrijkomt. Hoe kunnen we hier verandering in brengen?

Onze bodem zou zoveel meer koolstof kunnen opslaan als we de bodem in zijn natuurlijke staat zouden herstellen. Dit kunnen we bereiken met regeneratieve landbouwmethoden, waarbij we in feite teruggaan naar de oude landbouwmethoden. Soms moet je een stap achteruit zetten om verder te komen.

De meest effectieve regeneratieve landbouwmethoden zijn:

 • Minder bewerking: de bodem zo min mogelijk storen tijdens het planten, groeien en oogsten.
 • Groenbemestingsgewassen: gewassen die de bodem bedekken en beschermen na het oogsten. Deze gewassen voorzien de bodem van verschillende voedingsstoffen, verminderen onkruid en bieden voeding voor dieren.
 • Diversificatie: in de natuur vind je geen velden met maar één plantensoort. Hoe meer biodiversiteit je toestaat, hoe meer je de gezondheid van de bodem en de weerstand tegen plagen en ziekten verbetert, en hoe meer biologisch materiaal (en koolstof) je aan de bodem toevoegt. Je kunt hetzelfde effect bereiken met de rotatie van gewassen – velden laten rusten en herstellen in plaats van ze elk seizoen met dezelfde gewassen te bebouwen.
 • Minder toevoegingen: zo min mogelijk meststoffen, pesticiden en herbiciden gebruiken. Elke extra procent koolstof die in de bodem wordt opgeslagen staat gelijk aan een waarde van $ 300 – $ 600 aan kunstmeststoffen.Voetnoot 2 Als de bodem gezond genoeg wordt, kun je minder chemicaliën gebruiken en toch de gewasoogst verhogen.
 • Vee: de hoeven van dieren persen de bodem op zachte wijze samen, doordat ze bladeren en steeltjes in muls verpletten, waardoor er meer biologische substantie in de aarde terechtkomt. Door mest worden bovendien krachtige voedingsstoffen aan de mix toegevoegd.

Het gebruik van deze methoden brengt veel voordelen met zich mee. De bodem kan hiermee:

 • meer koolstof opslaan
 • meer water vasthouden
 • beter bestand worden tegen droogte
 • meer voedingsstoffen vasthouden
 • inheemse soorten beschermen die op het land grazen
 • de gewasoogst verhogen

Uit de eerste onderzoeken is gebleken dat een acre onbewerkte grond meer dan vier ton koolstof kan opslaan.Voetnoot 3 Als we de bodem wereldwijd gezonder maken, creëren we een effectieve cyclus die goed is voor het milieu, voor boeren en voor mensen die voedsel eten (iedereen dus!).

Sinds deze landbouwpraktijken begonnen, is meer dan de helft van de koolstof in de aardbodem vrijgekomen in de atmosfeer

Onderneming in de spotlight

Indigo Ag

Indigo Ag is opgericht met als missie om boeren te helpen de planeet duurzaam te voeden door de kracht van de natuur te benutten. Indigo Ag begon te innoveren met microben, die goed zijn voor de gezondheid van planten zoals probiotica goed zijn voor de gezondheid van de mens.

Sinds de oprichting heeft de onderneming haar activiteiten uitgebreid naar de complete landbouwproductieketen. In 2018 lanceerde de onderneming haar marktplaats voor granen, een e-commerceplatform dat de manier waarop graan wordt verkocht moderniseert. Over het algemeen wordt graan van verschillende boeren gemengd en in één silo opgeslagen, ongeacht de herkomst of de manier van verbouwen. Boeren worden dus niet gestimuleerd om milieuvriendelijke producten van hoge kwaliteit te produceren. Met de marktplaats van Indigo Ag wordt de prijs van graan bepaald op basis van de landbouwmethode. De kwaliteit wordt gemeten op basis van onder andere het gehalte aan eiwitten, water of koolstof.

In 2019 startte Indigo Ag een koolstofprogramma waarbij boeren betaald krijgen voor de hoeveelheid koolstof die ze in hun grond hebben opgeslagen of de hoeveelheid emissies die ze hebben vermeden. Dit is een nieuwe inkomstenbron voor boeren die vaak last hebben van slecht weer, droogte en handelsoorlogen.

Boeren in het netwerk van Indigo Ag hebben meer dan 20 miljoen acre land voor dit programma ingediend, waarvoor ze een uitbetaling hebben ontvangen in de vorm van geverifieerd koolstofkrediet. Deze financiële stimulans leidt in combinatie met de educatieve bronnen over regeneratieve landbouw tot gewassen van hogere kwaliteit, een betere gezondheid van de bodem en meer koolstof in de bodem.

De regeneratieve inspanningen van Indigo Ag vormen een stap in de richting van de ambitieuze doelstelling om landbouw van een van de grootste veroorzakers van de klimaatverandering om te zetten in een van de toonaangevende oplossingen. Onze doelstelling is dat de aankoop van Shopify dit ambitieuze initiatief een zetje in de rug geeft, waardoor het bewustzijn en de vraag naar koolstofopslag via regeneratieve landbouw stijgen.

"Landbouw is een van de laatste sectoren waar echt sprake is van een digitale ontwrichting. Onze marktplaatsen zijn ontworpen om daar verandering in te brengen."

—Ed Smith, VP of Carbon, Indigo Ag

Onderneming in de spotlight

Soil Value Exchange

Soil Value Exchange is van mening dat de opslag van koolstof een dienst is waar landeigenaren voor moeten worden betaald. Deze onderneming wil de graasmethoden van dieren op ranches in de VS veranderen. Meer dan 40% van het grasland van Amerika (meer dan 650 miljoen acre) wordt gebruikt voor vee en de gewassen die dit vee voeden, dus er is veel ruimte om mee te werken.

De methode is vrij eenvoudig: de manier waarop een bizon op een open prairie zou grazen nabootsen. Flexibele elektrische omheiningen rond verschillende stukken land kunnen het vee over de verschillende velden drijven. De dieren grazen een korte periode op een bepaalde plek en gaan dan verder naar de volgende plek, zodat de grond lange periodes kan rusten en herstellen. Planten, insecten en bodem-microben gedijen goed in deze velden, waardoor de bodem veel meer CO₂ kan opslaan.

Als deze regeneratieve graasmethoden op 50% van de graslanden van de VS gebruikt zouden worden, zouden deze graslanden naar schatting van Soil Value Exchange tot wel 25% van alle jaarlijks uitgestoten emissies in de VS kunnen opslaan. Soil Value Exchange streeft ernaar tegen 2025 met 2000 ranches samen te werken en tegen 2030 100 miljoen ton koolstofkredieten te regelen.

Shopify is de eerste klant van Soil Value Exchange. De doelstelling is om de waarde van en de vraag naar koolstofopslag in de bodem van graslanden te tonen, en boeren die regeneratieve graasmethoden toepassen te ondersteunen.

"We beschouwen de opslag van koolstof als een element van eigendomsrechten, net als het telen van aardappels. Als je aardappels teelt, kun je ze verkopen. Als jouw weides kooldioxide uit de atmosfeer verwijderen en in de grond opslaan, kun je die koolstofopslag als geleverde dienst verkopen."

—Jim Blackburn, medeoprichter van Soil Value Exchange

Onderneming in de spotlight

Nori

Paul Gambill, de oprichter van Nori, begon zijn onderzoek naar koolstofverwijdering met de oprichting van een communitygroep in Seattle in 2015. De doelstelling van Carbon Removal Seattle was om zichzelf op dit gebied te onderwijzen en een netwerk te vormen met deskundigen over de hele wereld. Al snel werd duidelijk dat hoewel de technologie voor koolstofverwijdering bestond, er maar weinig mensen experts op dit gebied waren. De sector had moeite om te groeien en te commercialiseren.

Paul zette zijn ingenieursexpertise in en richtte Nori op, een marktplaats voor koolstofverwijdering. Dit is een belangrijke differentiator – 95% van de verkochte compensaties zijn kredieten voor koolstofvermijding, waarbij een deel van de CO₂ wordt vermeden of verwijderd. Dit brengt de netto-uitstoot echter niet tot nul. Kredieten voor koolstofverwijdering doen de emissies volledig teniet. Slechts 5% van de momenteel verkochte compensaties zijn gericht op koolstofverwijdering.

Nori richt zich momenteel op bodemgebaseerde kredieten, door boeren in contact te brengen met kopers die hun uitstoot willen compenseren. Sinds de lancering van hun pilotprogramma eind 2019 konden dankzij de marktplaats van Nori boeren betaald worden voor de verwijdering van ongeveer 14.000 ton CO₂. De verwijdering van koolstof via de bodem is niet altijd permanent en kan opnieuw worden vrijgegeven aan de atmosfeer. Hoewel Nori start met de bodem, zijn ze dan ook van plan om snel uit te breiden naar andere kredieten voor permanente verwijdering.

De langetermijnvisie van Nori is groot: een API bouwen voor de betaling van koolstofverwijdering, waardoor bedrijven eenvoudig koolstofverwijderingsdiensten aan hun klanten in rekening kunnen brengen bij de checkout. Volgens Paul moet koolstofverwijdering worden toegepast op alles wat we kopen, zodat het normaal en gangbaar wordt.

Vaak komen er veel partijen kijken bij koolstofcompensaties – een boer verstrekt bijvoorbeeld kredieten en verkoopt ze aan een tussenpersoon, die ze op zijn beurt aan een handelaar of koper verkoopt. Hierdoor is het proces gevoelig voor dubbele tellingen, hoge prijsopslagen en zelfs fraude. Met de API van Nori wordt het koolstofkrediet maar één keer verkocht en vervolgens van de markt gehaald.

Doelstelling van Nori is de klimaatverandering tegengaan door mensen over de hele wereld via de Nori-marktplaats inkomen te laten verdienen voor het verwijderen van miljarden tonnen CO₂ uit de atmosfeer. Wij zien ondernemers graag problemen oplossen met behulp van technologie, en onze investering is bedoeld om ons vertrouwen in de strategie van Nori uit te spreken.

"Wij zien koolstofemissies als een afvalprobleem. We hebben ons afval jarenlang op de straat gegooid maar we zien of ruiken het niet, dus negeren we het. Nori maakt de verwijdering van afval mogelijk voor onze atmosfeer."

—Paul Gambill, CEO van Nori