Servicevoorwaarden

LET OP: De bedrijfsnamen die worden gegenereerd door de Bedrijfsnaamgenerator (de 'Bedrijfsnamen'), zijn voorbeelden die worden verstrekt 'zoals ze zijn'. U mag de voorgestelde Bedrijfsnamen uitsluitend OP EIGEN RISICO gebruiken. WIJ RADEN U TEN STERKSTE AAN UW ADVOCAAT/JURIST TE RAADPLEGEN EN/OF HET NODIGE ONDERZOEK TE VERRICHTEN OM VAST TE STELLEN DAT HET GEBRUIK VAN EEN BEDRIJFSNAAM GEEN INBREUK MAAKT OF ZAL MAKEN OP WETTEN OF RECHTEN VAN EEN EXTERNE PARTIJ EN DAT DE BEDRIJFSNAAM DOOR U MAG WORDEN GEBRUIKT. ZIE HIERONDER DE VOLLEDIGE VOORWAARDEN VOOR AL ONZE DISCLAIMERS.

Overzicht

De volgende voorwaarden ('Servicevoorwaarden') beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de Bedrijfsnaamgenerator-service en eventuele bijbehorende software of producten (gezamenlijk aangeduid als de 'Service'). Dit document is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u als gebruiker van de Service of het bedrijf dat de gebruiker van de Service in dienst heeft (aangeduid als 'u' of 'uw') en Shopify Inc. en zijn Affiliates (aangeduid als 'wij', 'we', 'onze', 'ons' of 'Shopify'), waarbij 'Affiliates' naar elke entiteit verwijst die direct of indirect zeggenschap heeft over Shopify Inc., of waarover Shopify Inc. direct of indirect zeggenschap heeft, of waarover de zeggenschap samen met Shopify Inc. wordt uitgeoefend.

Door gebruik te maken van de Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden. De Servicevoorwaarden zijn ook van toepassing op alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige Service worden toegevoegd. U kunt de huidige versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment hier raadplegen: https://www.shopify.com/tools/business-name-generator/terms

Let op: Wij behouden ons het recht voor de Servicevoorwaarden bij te werken en te wijzigen door updates en wijzigingen te publiceren. U wordt geadviseerd de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd te controleren op eventuele updates of wijzigingen die op u van toepassing kunnen zijn.

U moet alle bepalingen en voorwaarden in deze Servicevoorwaarden, ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik (beschikbaar op https://www.shopify.com/legal/aup) en ons Privacybeleid (beschikbaar op https://www.shopify.com/legal/privacy) lezen en accepteren voordat u gebruik mag maken van de Service.

Algemene bepalingen

 1. U moet 18 jaar of ouder zijn of ten minste meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar u verblijft of vanwaaruit u deze Service gebruikt.
 2. De Service is beschikbaar via de Site.
 3. Technische ondersteuning is alleen beschikbaar door een e-mail te sturen naar https://help.shopify.com/en/questions#/login.
 4. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service het exclusieve eigendom is van Shopify. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle bijbehorende software, documentatie, toepassingen, websites, hulpmiddelen en producten, alle wijzigingen, uitbreidingen en updates daarvan, en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop.
 5. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij deze Servicevoorwaarden te allen tijde kunnen wijzigen door de relevante gewijzigde en geherformuleerde Servicevoorwaarden hier te publiceren: https://www.shopify.com/tools/business-name-generator/terms. Dergelijke wijzigingen van de Servicevoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van publicatie. Als u de Service blijft gebruiken nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u instemt en akkoord gaat met de gewijzigde Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen aan de Servicevoorwaarden, moet u de Service niet blijven gebruiken.
 6. U mag de Service niet gebruiken voor illegale, frauduleuze of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service noch de wetten van uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, het merkenrecht) noch de wetten van Canada en de provincie Ontario overtreden.
 7. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shopify.
 8. U stemt ermee in de technische beperkingen van de Service niet te omzeilen, terzijde te schuiven of te ontwijken, geen hulpmiddelen te gebruiken om functies of functionaliteiten in te schakelen die anders zijn uitgeschakeld in de Service, of de Service te decompileren, deassembleren of anderszins te onderwerpen aan reverse engineering.
 9. U stemt ermee in om u geen toegang te verschaffen tot de Service of enig materiaal of enige informatie van de Service te monitoren met behulp van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen.
 10. De Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Canadese provincie Ontario en de Canadese wetgeving die daarop van toepassing is, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. Beide partijen (u en Shopify) onderwerpen zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Canadese provincie Ontario met betrekking tot geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met de Servicevoorwaarden of uw gebruik van de Service. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Uw Materialen

 1. Wij maken geen aanspraak op het eigendom van de trefwoorden en andere materialen (de 'Materialen') die u aan Shopify verstrekt om de Service te gebruiken. Voor zover er intellectuele-eigendomsrechten van toepassing zijn op de Materialen, hebben wij wel een licentie nodig voor deze Materialen. U verleent Shopify een niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, distribueren, openbaar maken, verzenden, wijzigen, uitvoeren, kopiëren, opslaan, reproduceren, beschikbaar stellen, weergeven, vertalen en creëren van afgeleide werken van alle Materialen die u in verband met de Service verstrekt. Wij kunnen onze rechten op grond van deze licentie gebruiken om de Service te exploiteren, aan te bieden en te promoten en om onze verplichtingen na te komen en onze rechten uit te oefenen op grond van de Servicevoorwaarden. U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat u beschikt over alle nodige rechten voor de Materialen om deze licentie te verlenen. Als u eigenaar was van de Materialen voordat u ze aan Shopify verstrekte, dan blijven ze van u, niettegenstaande het uploaden naar Shopify, onder voorbehoud van de aan Shopify verleende licentie.
 2. De licentie geldt zolang de Materialen beschermd zijn door intellectuele-eigendomsrechten.

Intellectueel eigendom van Shopify

 1. U stemt ermee in dat u geen al dan niet geregistreerde handelsmerken, logo's of dienstmerken van Shopify mag gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, het woordmerk SHOPIFY, het woordmerk SHOP, het woordmerk SHOP PAY en het merkdesign van de winkeltas met de 'S' ('Shopify-handelsmerken'), tenzij Shopify u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. U stemt ermee in geen merken te gebruiken of aan te nemen die kunnen worden verward met de Shopify-handelsmerken. U stemt ermee in dat varianten of een verkeerde spelling van de Shopify-handelsmerken kunnen worden verward met de Shopify-handelsmerken.
 2. U stemt ermee in niet over te gaan tot de aankoop, de registratie of het gebruik van zoekmachine- of andere pay-per-click-trefwoorden (zoals Google Ads), handelsmerken, e-mailadressen, social-medianamen of domeinnamen (inclusief, maar niet beperkt tot, topleveldomeinen, subdomeinen en pagina-URL's) die het woord Shopify of Shopify-handelsmerken gebruiken of bevatten of die termen gebruiken of bevatten die kunnen worden verward met de Shopify-handelsmerken.

Privacy en gebruikersgegevens

U begrijpt dat alle informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de Service, niet-versleuteld kan worden overgedragen. Hierbij kunnen ook (a) transmissies via verschillende netwerken plaatsvinden; en (b) wijzigingen worden aangebracht om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het gebruik van de Service, zullen worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid (hier beschikbaar: https://www.shopify.com/legal/privacy)

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

 1. De voorbeelden van en ideeën voor Bedrijfsnamen die door de Service algoritmisch worden gegenereerd op basis van door u ingevoerde trefwoorden, worden uitsluitend als voorbeeld verstrekt om u te helpen een naam te kiezen voor uw bedrijf. Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk indien een voorbeeldnaam of andere informatie die via de Service beschikbaar is, niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is of anderszins niet aan uw persoonlijke eisen voldoet. Elk gebruik van of vertrouwen op de Bedrijfsnamen of informatie die via de Service beschikbaar wordt gesteld, is op uw eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Service te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om enige informatie bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om te controleren op wijzigingen van de Service.
 2. Af en toe kan er via de Service informatie beschikbaar zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat.
 3. Wij nemen geen verplichting op ons om informatie binnen de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Als er binnen de Service of een gerelateerde toepassing of op een gerelateerde website een datum wordt vermeld waarop informatie is bijgewerkt of vernieuwd, betekent dit niet dat alle informatie binnen de Service is gewijzigd of bijgewerkt.

Nauwkeurigheid van informatie

 1. U stemt ermee in bij het gebruik van de Services actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken.
 2. Wij kunnen contact met u opnemen via het door u verstrekte e-mailadres om u van de Service gebruik te laten maken en om u informatie over de Services te verstrekken.
 3. Bepaalde persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, kunnen vereist zijn om bepaalde functies van de Services te gebruiken. U stemt ermee in de informatie nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden. Uw nalatigheid om de informatie nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden, kan ertoe leiden dat u geen toegang hebt tot de Services en deze niet kunt gebruiken.

Verboden gebruik

Naast andere verboden, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Service, de inhoud ervan, of een van de producten of services die via de Service beschikbaar zijn, te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te laten nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, nationale of lokale wetten, voorschriften, regels of verordeningen te overtreden; (d) om onze intellectuele-eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om anderen lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, gender, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige of destructieve code te uploaden of te verzenden; (h) om persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawlen of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website of toepassing, een andere website of toepassing, of het internet te verstoren of te omzeilen; of (l) om het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Shopify (hier beschikbaar: https://www.shopify.com/legal/aup) te schenden. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website of toepassing te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden gebruiken.

Disclaimer van garanties; aansprakelijkheidsbeperking

 1. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van de onderstaande artikelen 2 en 3, is het gebruik van een Bedrijfsnaam die door de Service wordt verstrekt, OP EIGEN RISICO. ONDER GEEN ENKEL BEDING ZAL SHOPIFY OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN VERSTREKTE BEDRIJFSNAAM, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DIE BEDRIJFSNAAM OF ENIG DEEL DAARVAN. U erkent en gaat ermee akkoord dat u alle risico's in verband met het gebruik van een Bedrijfsnaam moet evalueren en dragen, inclusief, zonder beperking, het bestaan van eventuele rechten van een externe partij op een dergelijke naam. WIJ RADEN U TEN STERKSTE AAN UW ADVOCAAT/JURIST TE RAADPLEGEN EN/OF HET NODIGE ONDERZOEK TE VERRICHTEN OM VAST TE STELLEN DAT HET GEBRUIK VAN EEN BEDRIJFSNAAM GEEN INBREUK MAAKT OF ZAL MAKEN OP WETTEN OF RECHTEN VAN EEN EXTERNE PARTIJ EN DAT DE BEDRIJFSNAAM DOOR U MAG WORDEN GEBRUIKT.
 2. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik, of onvermogen tot gebruik, van de Service en de verstrekte Bedrijfsnamen geheel op eigen risico is, en dat de bestuurders, directeuren, werknemers, agenten en licentieverleners van Shopify en zijn Affiliates alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met uw gebruik van en toegang tot de Service van de hand wijzen. De Service wordt aan u verstrekt (behalve indien uitdrukkelijk door ons vermeld) 'zoals deze is' en 'zoals deze beschikbaar is' voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, aanspraak en niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, of dat de kwaliteit van services, informatie of andere materialen dat/die door u via de Service wordt/worden gekocht of verkregen, inclusief, maar niet beperkt tot, de Bedrijfsnamen, aan uw verwachtingen zal/zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd. Binnen sommige jurisdicties zijn beperkingen op impliciete garanties niet toegestaan en dus is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing.
 3. In geen geval zullen Shopify en de Affiliates, bestuurders, directeuren, werknemers, agenten of licentieverleners van Shopify aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gemiste kansen, gederfde omzet, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, verlies van goodwill of enige andere vergelijkbare schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een deel of delen van de Service, de Bedrijfsnamen of services of producten die via de Service worden verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of services of producten die via de Service worden verkregen, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud of anderszins voortvloeiend uit uw gebruik van de Service, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of enig product) die via de Service wordt gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs indien de mogelijkheid daarvan bekend is. Omdat binnen sommige jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toestaan, zal in dergelijke jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot wat volgens de wet maximaal is toegestaan.

Vrijwaring

U stemt ermee in Shopify en de Affiliates, bestuurders, directeuren, werknemers, agenten en licentieverleners van Shopify te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten van een externe partij, als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van de wet of de rechten van een externe partij.

Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het niet-afdwingbare deel geacht worden te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, en zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Beëindiging

 1. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u de Service niet langer wenst te gebruiken of door de gegenereerde Bedrijfsnamen niet langer te gebruiken.
 2. Indien u naar ons eigen oordeel enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet nakomt, of indien wij vermoeden dat u deze niet nakomt, kunnen wij deze Servicevoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot de Service of enig deel daarvan ontzeggen.
 3. De verplichtingen (met inbegrip van betalingsverplichtingen) en aansprakelijkheden die zijn aangegaan voorafgaand aan de datum van beëindiging, blijven in alle gevallen ook na de beëindiging van deze Servicevoorwaarden geldig.

Verklaring van afstand en volledige overeenkomst

 1. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.
 2. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die in deze Servicevoorwaarden zijn opgenomen of door ons met betrekking tot de Service zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en zijn bepalend voor uw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).