Eindgebruikersvoorwaarden Stripe Terminal

VOORWAARDEN VOOR EINDGEBRUIKERS

  1. Definities. Wat deze voorwaarden voor eindgebruikers betreft, hebben de hiernavolgende begrippen de volgende betekenis:

1.1 “Gelieerde onderneming” betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over een andere entiteit, waarover een entiteit direct of indirect zeggenschap uitoefent, of waarover door een entiteit samen met een andere entiteit gezamenlijk zeggenschap wordt uitgeoefend.1.2 “Zeggenschap” betekent de juridische bevoegdheid om het algemene bestuur of beleid van een vennootschap, firma, zakelijke trust, joint venture, geassocieerde deelneming, bedrijfsorganisatie, partnerschap of andere zakelijke entiteit direct of indirect aan te sturen, hetzij door de economische eigendom van stemrechtverlenende effecten, op grond van een overeenkomst, of anderszins.1.3 “EULA van het apparaat” betekent de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers, gepubliceerd op www.stripe.com/legal.1.4 “Eindgebruiker” betekent de persoon of entiteit die instemt met deze voorwaarden voor eindgebruikers en die een Stripe Terminal-product gebruikt dat door de verkoper wordt verkocht of verdeeld.1.5 “Aankoopovereenkomst voor eindgebruikers” betekent de overeenkomst tussen de verkoper en de eindgebruiker wat betreft de aankoop door de eindgebruiker van Stripe Terminal-producten van de verkoper.1.6 “Overheidsinstantie” betekent elke bevoegde internationale of nationale, federale, deelstatelijke, gemeentelijke, lokale, territoriale of andere overheidsdienst, regelgevende instantie, of gerechtelijke of administratieve entiteit.1.7 “Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle auteursrechten, octrooien, merken, handelsgeheimen, morele rechten en andere intellectuele eigendomsrechten en vermogensrechten.1.8 “Wetgeving” betekent alle toepasselijke wet- en regelgeving, reglementen en andere bindende voorschriften van enige overheidsinstantie.1.9 “Verkoper” betekent Shopify International Ltd.1.10 “Stripe” betekent Stripe, Inc., een in Delaware gevestigde vennootschap, en haar gelieerde ondernemingen.1.11 “Diensten van Stripe” betekent de diensten voor betalingsverwerking en andere zakelijke diensten die door Stripe worden aangeboden, met inbegrip van de diensten met betrekking tot Stripe Terminal.1.12 “Dienstenovereenkomst van Stripe” betekent de overeenkomsten die van toepassing zijn op het leveren van diensten door Stripe aan de eindgebruiker.1.13 “Stripe Terminal-documentatie” betekent de materialen en documentatie die Stripe direct of via de verkoper ter beschikking stelt aan de eindgebruiker, met inbegrip van de documentatie bedoeld in de dienstenovereenkomst van Stripe.1.14 “Stripe Terminal-product” betekent een hardwareproduct, instrument of apparaat, bestaande uit hetzij een Point of Sale (POS)-apparaat, een toebehoren, een component of een vervangend onderdeel, dat door de eindgebruiker van de verkoper wordt aangekocht en in ontvangst genomen, en de Software van Stripe Terminal die op dit hardwareproduct is geïnstalleerd.1.15 “Diensten met betrekking tot Stripe Terminal” betekent de diensten voor betalingsverwerking in het kader van transacties die met gebruik van het Stripe Terminal-product worden verwerkt, samen met andere diensten en functies die specifiek zijn voor het Stripe Terminal-product en die worden beschreven in de Documentatie van Stripe Terminal, op de website van Stripe of in andere informatie die door Stripe wordt verstrekt.1.16 “Software van het Stripe Terminal-apparaat” heeft de betekenis zoals bepaald in de EULA van het apparaat.

  1. Verplichtingen van de gebruiker.

2.1 Algemeen. De eindgebruiker garandeert vanaf de datum van de aankoop en voor de duur van het bezit of gebruik van elk Stripe Terminal-product dat door de eindgebruiker bij de verkoper wordt aangekocht:a. dat het Stripe Terminal-product uitsluitend wordt aangekocht voor eigen gebruik door de eindgebruiker en niet door de eindgebruiker zal worden doorverkocht, verhuurd, geleased of gedistribueerd aan enige derde, en dat de eindgebruiker niet zal toelaten dat enige derde het Stripe Terminal-product gebruikt;b. dat het gebruik van het Stripe Terminal-product in het kader van de diensten van Stripe voldoet aan de bepalingen van de dienstenovereenkomst van Stripe;c. dat het Stripe Terminal-product alleen zal worden gebruikt of bediend door bekwame en daartoe opgeleide personeelsleden (of door personen die onder hun toezicht staan) en dat ten aanzien van het Stripe Terminal-product passende beveiligingsmaatregelen worden genomen, met inbegrip van wat betreft de gegevens die door het Stripe Terminal-product worden verzameld en op het Stripe Terminal-product worden opgeslagen;d. dat de eindgebruiker het Stripe Terminal-product in geval van verzending voldoende en behoorlijk zal verpakken om schade door transport als gevolg van ontoereikende verpakking, te voorkomen;e. dat het Stripe Terminal-product uitsluitend zal worden gebruikt voor het doel waarvoor het wordt geleverd en overeenkomstig de relevante Stripe Terminal-documentatie; enf. dat het Stripe Terminal-product zal worden gebruikt overeenkomstig alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van nationale en internationale wetgeving inzake het gebruik of het verlenen van financiële diensten, informatieverstrekking en consumentenbescherming, concurrentievervalsing, privacy, gegevensbescherming, spam en bedrieglijke reclame.

2.2 Beperkingen. De eindgebruiker garandeert vanaf de datum van de aankoop en voor de duur van het bezit of gebruik van elk Stripe Terminal-product dat door de eindgebruiker bij de verkoper wordt aangekocht:a. dat het Stripe Terminal-product niet zal worden gebruikt in een land anders dan het land waarnaartoe het product door of namens de verkoper is verzonden, tenzij de verkoper hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft;b. dat het Stripe Terminal-product na registratie op een bepaalde locatie niet naar een andere locatie zal worden verplaatst zonder dat het op die nieuwe locatie wordt geregistreerd en de lokale apparaatconfiguratie wordt gedownload;c. dat niet, al dan niet met technische middelen, zal worden gedaan alsof het Stripe Terminal-product zich bevindt op een andere locatie dan de werkelijke fysieke locatie van het product;d. dat het Stripe Terminal-product niet zal worden gebruikt om de eindgebruiker of enige andere persoon of entiteit toe te laten voordeel te halen uit enige activiteit die uitdrukkelijk door Stripe wordt verboden, met inbegrip van de activiteiten vermeld in de lijst met verboden activiteiten, gepubliceerd op https://stripe.com/[landcode]/restricted-businesses (waarbij voor [landcode] de tweeletterige code moet worden ingevuld van het land waarnaartoe het Stripe Terminal-product door of namens de verkoper naar de eindgebruiker is verzonden);e. dat het Stripe Terminal-product niet zal worden gebruikt voor niet-commercieel gebruik (waaronder persoonlijk gebruik of gebruik in familie- of gezinsverband);f. dat niet zal worden overgegaan tot het op welke wijze ook kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, plaatsen, verzenden, wederverkopen of distribueren van enige data, inhoud of delen van het Stripe Terminal-product, tenzij voor zover dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan;g. dat de technische beperkingen die voor het Stripe Terminal-product van toepassing zijn, niet zullen worden omzeild, en dat geen uitgeschakelde of verboden functionaliteit zal worden ingeschakeld;h. dat niet zal worden overgegaan tot het reverse-engineeren van het Stripe Terminal-product, tenzij voor zover dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan;i. dat geen handelingen zullen worden uitgevoerd of gepoogd die de normale werking van het Stripe Terminal-product kunnen verstoren;j. dat het Stripe Terminal-product niet direct of indirect zal worden gebruikt op enige manier die frauduleus of mogelijk frauduleus is; ofk. dat het Stripe Terminal-product niet zal worden verzonden buiten het land waarnaartoe het Stripe Terminal-product door of namens de verkoper naar de eindgebruiker is verzonden.

  1. Ongeoorloofd of illegaal gebruik. Indien Stripe of de verkoper vermoeden of vaststellen dat een Stripe Terminal-product wordt gebruikt voor (a) ongeoorloofde, frauduleuze of illegale doeleinden, of (b) op een wijze die de eindgebruiker, de verkoper, Stripe of anderen blootstelt aan risico's die door de verkoper onaanvaardbaar worden geacht, kunnen de verkoper of Stripe naargelang het geval de functionaliteit van het Stripe Terminal-product beperken of uitschakelen totdat de eindgebruiker naargelang het geval aan de verkoper of aan Stripe naar redelijkheid kan aantonen dat de vermoedens van de verkoper ongegrond zijn, of totdat de eindgebruiker naargelang het geval aan de verkoper of aan Stripe voldoende garanties kan geven dat het ongeoorloofd gebruik passend wordt vermeden en zich niet meer zal voordoen.
  2. Eigendom. De eindgebruiker erkent dat Stripe en haar gelieerde ondernemingen en haar licentieverleners exclusief eigenaar zijn van alle rechten, eigendomsrechten en belangen, met inbegrip van alle al dan niet geregistreerde intellectuele eigendomsrechten wereldwijd (met inbegrip van gebruiksrechten) wat betreft de Stripe Terminal-producten, met inbegrip van alle wijzigingen en verbeteringen aan de Stripe Terminal-producten. 
  3. Software van het Stripe Terminal-apparaat. Niettegenstaande enige hiermee strijdige bepaling in deze Eindgebruikersvoorwaarden (a) wordt de software van het Stripe Terminal-apparaat overeenkomstig de EULA van het apparaat in licentie gegeven, en niet door de verkoper verkocht overeenkomstig de aankoopovereenkomst voor eindgebruikers; en (b) verkrijgt de eindgebruiker op grond van de aankoopovereenkomst voor eindgebruikers geen eigendomsrechten op de software van het Stripe Terminal-apparaat.