Shopify Payments-servicevoorwaarden België

De Algemene Voorwaarden die hier worden beschreven, vormen een wettelijke overeenkomst ('Overeenkomst' of 'Shopify Payments-voorwaarden') tussen jou (als je een eenmanszaak hebt) of je bedrijf (als je je aanmeldt namens een bedrijf of een andere rechtspersoon) (de 'Merchant', 'je/jij' of 'jouw') en Shopify International Limited, opgericht naar Iers recht, met kantoren op de 2e verdieping van Victoria Buildings 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ('Shopify', 'we/wij', 'ons' of 'onze').

A. De Shopify Payments-service

 1. Onze rol De Shopify Payments-service ('Shopify Payments' of de 'Betalingsdiensten') is een dienst voor: (i) het aanmelden voor een betaalaccount, (ii) het accepteren van betalingen en (iii) het doorgeven van betalingsgegevens, die je helpt om te integreren met een betalingsverwerker (de 'Verwerker'), zoals vollediger wordt beschreven in deze Overeenkomst. De Betalingsdiensten kunnen ook op je point-of-sale-apparatuur ('POS-apparatuur') worden toegepast, afhankelijk van de beschikbaarheid en of je deze wilt aanschaffen. Hierbij wijs je ons aan als je agent om namens jou informatie en instructies te verstrekken aan de Verwerker.

  In de afzonderlijke Shopify Platform-servicevoorwaarden (de 'Shopify Platform-servicevoorwaarden') biedt Shopify Inc. je een online webwinkel, winkelwagentje, winkelbeheer, marketing en overige diensten (gezamenlijk aangeduid als de 'Shopify Platform-services'). De Shopify Platform-voorwaarden zijn door middel van verwijzing hierin opgenomen en je aanvaardt deze ook wanneer je deze Overeenkomst aanvaardt.

  Noch Shopify Inc., noch Shopify International Limited is een bank, betalingsinstelling of geldservicebedrijf, maar is in plaats daarvan respectievelijk een leverancier van de Shopify Platform-services die worden geleverd volgens de Shopify Platform-voorwaarden, en van de Betalingsdiensten onder deze Overeenkomst.

 2. De Verwerker

  De Verwerker is Stripe Payments Europe Ltd., opgericht naar Iers recht, die een technische dienstverlener is en de diensten kan aanbieden als agent van een of meer financiële instellingen in Nederland (elk aangeduid als een 'Financiële Dienstverlener'). De verwerking en afwikkeling van Transacties (zoals hierna gedefinieerd) ('Betalingsverwerking') wordt uitgevoerd door de Verwerker en een Financiële Dienstverlener op grond van een afzonderlijke Stripe Connected Account Agreement (overeenkomst van Stripe inzake gekoppelde accounts), met inbegrip van de Serviceovereenkomst van Stripe) voor België en de toepasselijke Voorwaarden van financiële diensten, en voor zover gebruik wordt gemaakt van een betaalmethode waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, de Betalingsvoorwaarden (gezamenlijk de 'Verwerkersvoorwaarden'). Door deze overeenkomst te aanvaarden, aanvaard je ook en stem je ermee in gebonden te zijn aan de Verwerkersvoorwaarden, die de wettelijke overeenkomst vormen tussen jou en de Verwerker.

  Shopify is geen partij bij de Verwerkersvoorwaarden en is in die zin niet aansprakelijk tegenover jou. Door het aanvaarden van deze overeenkomst en de Verwerkersvoorwaarden stem je ermee in een account bij de Verwerker aan te maken voor Betalingsverwerking (de 'Verwerkersaccount'). We behouden ons het recht voor om de Verwerker te veranderen onder voorbehoud van de voorwaarden van onze overeenkomst met de Verwerker. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en de Verwerkersvoorwaarden prevaleert deze Overeenkomst. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en de Verwerkersvoorwaarden met betrekking tot de Betalingsverwerking of de Verwerkersaccount prevaleren de Verwerkersvoorwaarden.

  De Verwerker accepteert en verwerkt betalingen via creditcard, pinpas of andere soorten betalingen (gezamenlijk 'Kaarten') met betrekking tot de verkoop van je producten en diensten via internetgebaseerde transacties ('Card-Not-Present-Transacties' of 'CNP-Transacties'). Indien van toepassing is het mogelijk om via POS-apparatuur gegevens van in-person, point-of-sale-transacties ('Card-Present-Transacties' of CP-Transacties') en handmatig ingevoerde transacties ('Ingetoetste Transacties') naar de Verwerker te sturen. CNP-Transacties, CP-Transacties en Ingetoetste Transacties worden hierna gezamenlijk aangeduid als 'Transacties'.

 3. Jouw rol Je kunt de Betalingsdiensten gebruiken als je een onderneming hebt die in België is gevestigd.

 4. De Betalingsdiensten

  Hierbij verleent Shopify jou een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt, herroepbaar recht om de Betalingsdiensten te gebruiken (de 'Licentie'). De Licentie geldt alleen voor de duur van deze Overeenkomst. De Licentie of enige andere bepaling hierin verleent geen enkel recht op de Betalingsdiensten of andere intellectuele eigendomsrechten, behalve de beperkte Licentie voor gebruik, zoals hierboven is uiteengezet.

  Het is niet toegestaan: (i) externe partijen toegang te verlenen tot de Betalingsdiensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je Shopify-beheercentrum op onze website (het 'Shopify-beheercentrum'), behalve zoals hierin is toegestaan, en hen Transacties te laten uitvoeren; (ii) afgeleide werken te creëren op basis van de Betalingsdiensten; (iii) enig onderdeel van de inhoud van de Betalingsdiensten te kopiëren, te framen of te spiegelen, buiten het kopiëren of framen voor interne zakelijke doeleinden; (iv) reverse engineering uit te voeren, te demonteren, decompileren of anderszins te proberen de broncode of handelsgeheimen van een Betalingsdienst te achterhalen; of, (v) toegang te verkrijgen tot de Betalingsdiensten om een concurrerend product of concurrerende dienst te ontwikkelen.

  Het is jouw verantwoordelijkheid om van je klanten de toestemming te verkrijgen dat zij voor elke Transactie of op regelmatige basis worden gefactureerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en Visa Europe Ltd., Visa U.S.A., Inc., Visa Canada Inc. en Visa International (gezamenlijk 'Visa'), MasterCard International Incorporated ('MasterCard'), American Express of andere toepasselijke betalingsregels ('Regels van het Betalingsnetwerk') van Kaartnetwerken (dergelijke netwerken worden hierna gezamenlijk aangeduid als 'Betalingsnetwerken').

 5. POS-apparatuur

  Indien van toepassing kun je ervoor kiezen om POS-apparatuur van Shopify aan te schaffen, waarmee je CP-Transacties en Ingetoetste Transacties kunt accepteren. POS-hardware schaf je aan via de Shopify Hardware Store: www.shopify.com/pos/hardware (de 'winkel voor POS-apparatuur'). Voor iOS-apparaten kun je POS-software downloaden via de Apple App Store onder de titel 'Shopify POS' of 'Shopify'. Het gebruik van de POS-hardware en -software van Shopify is onderworpen aan de toepasselijke artikelen van de Shopify Platform-servicevoorwaarden.

 6. Betaalmethoden

  De Betalingsdiensten ondersteunen de meeste Kaarten van het Betalingsnetwerk, waaronder creditcards, pinpassen, prepaid- en geschenkkaarten. Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Betalingsdiensten. Je bent ook als enige verantwoordelijk voor Transacties die onderworpen zijn aan de Verwerkersvoorwaarden. Je bent als enige verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van klanten en van de geschiktheid van een aangeboden kaart die wordt gebruikt om je producten en diensten aan te schaffen. Shopify garandeert niet of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goedgekeurde en voltooide Transacties die later kunnen worden herroepen of teruggeboekt (zie artikel D5 hieronder). Je bent als enige verantwoordelijk voor alle transacties die herroepen of teruggeboekt worden, ongeacht de reden ervoor of het tijdstip van de herroeping of terugboeking. Op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan Shopify of de Verwerker naar eigen goeddunken een of meer soorten Betalingsnetwerken of Kaarten toevoegen of verwijderen.

 7. Klantenservice

  Shopify levert commercieel redelijke inspanningen om klantenondersteuning te bieden voor het oplossen van problemen met betrekking tot de Betalingsdiensten. De Verwerker is uitsluitend verantwoordelijk voor de Betalingsverwerking van Transacties, waaronder de afwikkeling van geldzaken. Shopify verleent redelijke bijstand bij het onderhouden van het contact tussen jou en de Verwerker met betrekking tot de diensten voor Betalingsverwerking. Je aanvaardt de exclusieve verantwoordelijkheid om aan je klanten service of ondersteuning te verlenen voor alle kwesties in verband met je producten en diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwesties die voortvloeien uit het verwerken van Kaarten via de Betalingsdiensten.

 8. Belastingen

  Je aanvaardt exclusieve verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen van toepassing zijn op de verkoop van je goederen en diensten en op de betalingen die je ontvangt wanneer je de Betalingsdiensten gebruikt ('Belastingen'). Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid om de juiste Belastingen vast te stellen, te innen, te rapporteren of te betalen aan de juiste belastingdienst in het rechtsgebied van je klanten, in jouw rechtsgebied of elders. We bepalen niet, en zijn daartoe ook niet verplicht, of er Belastingen van toepassing zijn. We berekenen, innen, rapporteren of betalen aan een belastingdienst geen Belastingen die voortvloeien uit een Transactie. Shopify behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken belasting- of aanverwante rapporten in te vullen en in te dienen bij de belastingautoriteiten met betrekking tot Transacties in de rechtsgebieden waar Shopify dit nodig acht. Hierbij vrijwaar je Shopify van en tegen alle aansprakelijkheid met betrekking tot Belastingen en de aangiften die in dit verband door Shopify worden gedaan. Je stemt ermee in dat wij je alle belastinggerelateerde informatie elektronisch kunnen toesturen.

 9. Je klanten Indien dit bij wet verboden is, breng je geen kosten of toeslagen in rekening aan een klant die een in aanmerking komende Kaart wil gebruiken. Na de Transactie bezorg je de klant een document of een ontvangstbewijs met alle informatie die vereist is volgens de Regels van het Betalingsnetwerk en de toepasselijke wetgeving.

 10. Beveiliging

  We hanteren commercieel redelijke administratieve, technische en fysieke procedures om alle persoonsgegevens van jou en je klanten die op onze servers zijn opgeslagen, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onopzettelijk verlies of wijziging. Shopify kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn deze maatregelen te omzeilen of deze persoonsgegevens te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

 11. Gegevensbeveiliging Je bent volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens op je website of gegevens die op een andere manier in je bezit zijn of die je beheert. Je stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met het verzamelen, beveiligen en verspreiden van persoonlijke, financiële, Kaart- of Transactiegegevens (gezamenlijk 'Gegevens' en met betrekking tot je klanten 'Kaarthoudergegevens'). Je stemt ermee in dat je te allen tijde voldoet aan de toepasselijke Payment Card Industry Data Security Standards ('PCI-DSS) en, indien van toepassing, de Payment Application Data Security Standards ('PA-DSS). Je stemt ermee in om op verzoek van Shopify onmiddellijk documentatie te verstrekken waaruit blijkt dat je voldoet aan PCI-DSS en/of PA-DSS. Je stemt er ook mee in dat je alleen dienstverleners gebruikt die PCI-DSS en PA-DSS naleven in verband met de opslag of overdracht van Kaartgegevens, waaronder het rekeningnummer van een kaarthouder, de vervaldatum en CVV2. Je mag nooit CVV2-gegevens opslaan. Informatie over PCI-DSS vind je op de website van de PCI Council. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze normen en alle Regels van het Betalingsnetwerk na te leven. We kunnen te allen tijde aanvullende beveiligingsmaatregelen vragen en we behouden ons het recht voor deze vereisten naar eigen goeddunken aan te passen.

 12. Controlerecht Als Shopify van mening is dat er mogelijk een inbreuk op de beveiliging of op persoonsgegevens heeft plaatsgevonden of gegevens op een andere manier in gevaar worden gebracht, kan Shopify eisen dat op jouw kosten een externe auditor, die door Shopify is goedgekeurd, een beveiligingsaudit van je systemen en faciliteiten uitvoert. Deze auditor stelt een rapport op dat aan Shopify wordt verstrekt en, naar goeddunken van Shopify, aan de Verwerker, diens Financiële Dienstverlener, aan Betalingsnetwerken en instanties voor wetshandhaving.

 13. Privacy We hechten veel belang aan je privacy en het beschermen van je gegevens. Je erkent dat je ons Privacybeleid, ons Addendum over Gegevensverwerking en het Privacybeleid van de Verwerker hebt ontvangen, volledig hebt gelezen en ermee instemt. Ons Privacybeleid en Addendum over Gegevensverwerking zijn hierbij opgenomen in deze Overeenkomst. Het Privacybeleid van Shopify en het Privacybeleid van de Verwerker bevatten belangrijke informatie over het verzamelen, gebruiken, bewaren en openbaar maken van persoonsgegevens, alsook andere belangrijke informatie. Ze verklaren hoe en voor welke doeleinden de Verwerker en wij de gegevens die je aan ons verstrekt, verzamelen, gebruiken, bewaren, vrijgeven en beveiligen. Je stemt ermee in dat het Privacybeleid van Shopify en het Privacybeleid van de Verwerker naar goeddunken van Shopify of de Verwerker kunnen worden gewijzigd en dat je elk Privacybeleid regelmatig controleert. Je erkent ook dat de Verwerker verplicht is om je bedrijfsnaam en de naam van je bedrijfsleiders te melden aan de Member Alert to Control High-Risk-merchantlijst van MasterCard ('MATCH-lijst') die door MasterCard wordt bijgehouden en door American Express wordt geraadpleegd en bijgewerkt, aan de VMAS-database die door Visa Europe wordt bijgehouden en/of aan de Consortium Merchant Negative File die door Discover wordt bijgehouden, indien van toepassing, overeenkomstig de vereisten van de Regels van het Betalingsnetwerk. Bovendien stem je ermee in dat het verzamelen, gebruiken, bewaren en openbaar maken van persoonsgegevens door Shopify onderworpen is aan ons Addendum over Gegevensverwerking.

  We voldoen te allen tijde aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ('AVG'), zoals van toepassing. Indien we je persoonsgegevens verwerken bij het uitvoeren van onze verplichtingen onder deze Overeenkomst, doen we dit als een 'verwerkingsverantwoordelijke', zoals gedefinieerd in de AVG. Wanneer we namens jou Kaarthoudergegevens verwerken, komen we beide overeen dat jij voor die gegevens de 'verwerkingsverantwoordelijke' bent en wij de 'verwerker', zoals deze begrippen zijn omschreven in de AVG. Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden in deze Overeenkomst en alle wettelijke instructies die je ons van tijd tot tijd redelijkerwijs geeft. Daarnaast erken je dat de Verwerker optreedt als 'verwerkingsverantwoordelijke', of zoals anders overeengekomen tussen jou en de Verwerker, met betrekking tot alle persoonsgegevens die ze mogelijk verwerken onder deze Overeenkomst en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop zij deze gegevens verwerken.

  We stellen je (binnen een redelijke termijn) op de hoogte als we van iemand een verzoek ontvangen om toegang tot de persoonsgegevens van die persoon of om ze te wissen, een klacht of verzoek met betrekking tot je verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, of enige andere mededeling die rechtstreeks betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze Overeenkomst. Je erkent dat dergelijke verzoeken onderworpen kunnen zijn aan onafhankelijke wettelijke bewaar- of vertrouwelijkheidseisen, zoals toegestaan door de AVG.

  We verlenen je redelijke medewerking en bijstand in verband met een klacht of een verzoek met betrekking tot de persoonsgegevens die we namens jou verwerken. Zo kunnen we je de details van de klacht of het verzoek verstrekken of je helpen bij het voldoen aan eventuele verzoeken om toegang tot gegevens (binnen de relevante termijnen die zijn vastgesteld in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming). We kunnen je ook alle persoonsgegevens verstrekken die we bewaren met betrekking tot een persoon die een klacht of een verzoek indient (ook hier binnen een redelijke termijn).

  Met betrekking tot de Kaarthoudergegevens die je ons verstrekt, erken je dat we van jou afhankelijk zijn voor aanwijzingen over de mate waarin we de persoonsgegevens kunnen gebruiken en verwerken. Bijgevolg zijn we niet aansprakelijk voor een vordering van een betrokkene die voortvloeit uit een handelen of nalaten van ons, voor zover dit handelen of nalaten het gevolg is van je instructies.

  Je stemt in met de uitwisseling van je gegevens tussen de account die je via de Shopify Platform-services hebt geopend, en de Betalingsdiensten die onder deze Overeenkomst worden verstrekt. Shopify voegt deze accounts bij elkaar en verwijst er in deze Overeenkomst naar als de 'Shopify Payments-account'.

  Wanneer een betrokkene zich in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, worden de persoonsgegevens van die betrokkene door Shopify International Limited verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Als onderdeel van het leveren van Betalingsdiensten kunnen deze persoonsgegevens worden doorgegeven naar andere regio's, waaronder Canada en de Verenigde Staten. Bovendien kunnen wij of onze agenten voor het verwerken, gebruiken, registreren en openbaar maken van je persoonsgegevens, informatie over je bedrijf en gegevens overdragen aan en ontvangen van de Verwerker, diens Financiële Dienstverlener of hun respectieve agenten. Zodoende kunnen wij deze gegevens buiten je rechtsgebied overdragen of bezitten.

  Voor het leveren van de Betalingsdiensten gebruiken we bovendien verschillende externe 'subverwerkers' die in veel brede categorieën vallen. Zo gebruiken we, bijvoorbeeld, subverwerkers om ons te helpen: (i) jou en Shopify te beschermen tegen potentieel risicovolle transacties, veiligheidsrisico's of fraude (ii) administratieve taken uit te voeren; (iii) delen van de Betalingsdiensten te leveren (bijv. externe partijen die met ons samenwerken om daadwerkelijk creditcardbetalingen te verwerken of eventuele verzendingen uit te voeren); (iv) onze producten en Betalingsdiensten te ontwikkelen en te verbeteren; (v) analyses of andere informatie met betrekking tot de Betalingsdiensten te genereren; en (vi) onze technische infrastructuur op te bouwen (bijv. het inschakelen van cloudopslagproviders of leveranciers van informatiebeveiliging). Door de Betalingsdiensten te gebruiken, stem je in met ons gebruik van subverwerkers. Meer informatie hierover vind je in ons Privacybeleid.

 14. Privacy van anderen

  Je verklaart ons dat je alle toepasselijke privacywetten naleeft en dat je een openbaar toegankelijk privacybeleid hanteert dat nauwkeurig vermeldt hoe je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt, onder meer via de Betalingsdiensten. Bovendien verklaar je dat je alle noodzakelijke rechten en toestemmingen onder de toepasselijke wetgeving hebt verkregen om ons en de Verwerker in staat te stellen alle Kaarthoudergegevens die je verstrekt of waarvoor je ons de toestemming hebt gegeven om ze te verzamelen, te verzamelen, te gebruiken, te bewaren en vrij te geven, met inbegrip van informatie die we via cookies of andere middelen rechtstreeks van jou of je klanten verzamelen, en die gegevens te gebruiken om de Betalingsdiensten te leveren (bijv. om Transacties te verwerken en te screenen op fraude of nalevingsdoeleinden).

  Verder verklaar je dat we zulke wetten niet overtreden door het verzamelen, ontvangen, gebruiken en openbaar maken van dergelijke informatie in verband met de Betalingsdiensten zoals beschreven in ons Privacybeleid. Van de partijen van deze Overeenkomst ben jij als enige verantwoordelijk om je klanten op de hoogte te stellen dat wij hun Kaarthoudergegevens verzamelen en verwerken bij het leveren van Betalingsdiensten aan jou, en dat we die gegevens kunnen verzenden of bezitten buiten jouw of hun rechtsgebied, en dat ze openbaar gemaakt kunnen worden zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

  Als je via het gebruik van de Betalingsdiensten gegevens over anderen ontvangt, zoals kaarthouders en andere klanten, houd je deze informatie vertrouwelijk en gebruik je ze alleen in verband met de Betalingsdiensten of zoals anderszins toegestaan door de betrokkene van deze gegevens.

  Je mag de gegevens niet verspreiden of openbaar maken aan een externe partij, of gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij je daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene ontvangt. Je mag Kaarthoudergegevens niet openbaar maken aan een externe partij, behalve voor het verwerken van een Transactie die je klant heeft gevraagd.

 15. Beperkt gebruik Je houden aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn, is vereist als je gebruik maakt van de Betalingsdiensten (bijv. voorschriften die betrekking hebben op financiële diensten, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of valse reclame). Naast alle andere vereisten of beperkingen die in deze Overeenkomst worden uiteengezet, is het niet toegestaan: (i) het beschikbare krediet op een kaart te gebruiken om voorschotten te verstrekken aan kaarthouders; (ii) een Transactie ter verwerking in te dienen die niet voortvloeit uit de verkoop van goederen of diensten aan een klant; (iii) op te treden als betalingsbemiddelaar of aggregator, of anderszins de Betalingsdiensten door te verkopen namens een externe partij; (iv) potentieel frauduleuze autorisaties of frauduleuze Transacties te verzenden; (v) de Betalingsdiensten of de Betalingsverwerkingsdiensten te gebruiken op een manier die een Betalingsnetwerk redelijkerwijs beschouwt als een misbruik van het Betalingsnetwerk of een schending van de Regels van het Betalingsnetwerk; of (vi) de technische beperkingen van de Betalingsdiensten of de Shopify-checkout te omzeilen, een tool te gebruiken om functies of functionaliteiten mogelijk te maken die anders in de Betalingsdiensten zijn uitgeschakeld, of de Betalingsdiensten te decompileren, te demonteren of anderszins te onderwerpen aan reverse engineering, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet verboden is.

  Verder stem je ermee in geen enkele externe partij het volgende toe te staan: (i) toegang te verkrijgen of trachten te verkrijgen tot onze systemen, programma's of gegevens die niet beschikbaar zijn gesteld voor openbaar gebruik; (ii) materiaal van ons te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, op te laden, te posten, verzenden, door te verkopen of op enigerlei wijze te verspreiden; (iii) de Betalingsdiensten te gebruiken en te benutten via een huur-, lease-, timesharing-, servicebureau- of andere regeling; (iv) rechten over te dragen die onder deze Overeenkomst aan jou zijn verleend; (v) de technische beperkingen van de Betalingsdiensten of de Shopify-checkout te omzeilen, een tool te gebruiken om functies of functionaliteiten mogelijk te maken die anderszins in de Betalingsdiensten zijn uitgeschakeld, of de Betalingsdiensten te decompileren, demonteren of anderszins te onderwerpen aan reverse engineering, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet verboden is; (vi) handelingen te verrichten of trachten te verrichten die de goede werking van de Betalingsdiensten belemmeren, de toegang tot of het gebruik van de Betalingsdiensten door onze andere gebruikers te verhinderen of onze infrastructuur onredelijk of onevenredig zwaar te belasten; of (vii) de Betalingsdiensten anders te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan in dit onderdeel.

 16. Vermoeden van ongeoorloofd of onwettig gebruik We behouden ons het recht voor om de Betalingsdiensten niet te verlenen als we, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat een Transactie die je hebt ingediend in strijd is met deze Overeenkomst, een andere overeenkomst van Shopify of van de Verwerker, of die jou, Shopify, de Verwerker of een andere externe partij blootstelt aan feitelijke of potentiële risico's of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fraude en andere criminele handelingen. Hierbij geef je ons toestemming om informatie over jou, je transacties of je Shopify Payments-account te delen met instanties voor rechtshandhaving.

 17. Regels van het Betalingsnetwerk De Betalingsnetwerken hebben richtlijnen, verordeningen, regels en voorschriften vastgesteld in de vorm van Regels van het Betalingsnetwerk. Het is vereist dat je je aan alle toepasselijke Regels van het Betalingsnetwerk houdt. De Regels van het Betalingsnetwerk voor Visa, MasterCard en American Express vind je op het internet via de volgende links: Visa, Mastercard en American Express. De Betalingsnetwerken kunnen hun Regels van het Betalingsnetwerk te allen tijde wijzigen zonder kennisgeving aan jou of aan ons. Als een voorwaarde in deze Overeenkomst en/of de Verwerkersvoorwaarden in strijd is met de Regels van het Betalingsnetwerk, prevaleren deze laatste. We behouden ons het recht voor om te allen tijde, met kennisgeving aan jou, deze Overeenkomst te wijzigen om te voldoen aan de Regels van het Betalingsnetwerk.

 18. Openbaarmakingen en kennisgevingen Je stemt ermee in dat Shopify openbaarmakingen en kennisgevingen, met inbegrip van belastingformulieren die nuttig kunnen zijn met betrekking tot de Betalingsdiensten, aan jou verstrekt door zulke openbaarmakingen en kennisgevingen in je Shopify-beheercentrum te plaatsen. We kunnen ze ook per e-mail verzenden naar het e-mailadres dat vermeld is in je Shopify-account of per post naar het adres vermeld in je Shopify-account. Je stemt er ook mee in dat elektronische openbaarmakingen en kennisgevingen dezelfde betekenis en uitwerking hebben als wanneer we je een papieren exemplaar hadden verstrekt. We gaan ervan uit dat dergelijke bekendmakingen en kennisgevingen door jou ontvangen zijn binnen vierentwintig (24) uur na het tijdstip van posten op je Shopify-beheercentrum of nadat we ze naar je gemaild hebben, tenzij we bericht ontvangen dat de e-mail niet is afgeleverd.

 19. Automatische herinneringen We gebruiken geautomatiseerde systemen voor oproepen, tekstberichten en e-mail om je berichten te sturen over je Shopify Payments-account. Telefoonberichten worden automatisch door een machine afgespeeld wanneer de telefoon wordt opgenomen, ongeacht of jij of iemand anders de oproep beantwoordt. Deze berichten kunnen ook worden opgenomen door je antwoordapparaat of je voicemail. Je geeft ons toestemming om te bellen of een tekstbericht te sturen naar elk telefoonnummer dat je ons hebt gegeven, vooraf opgenomen berichten af te spelen of tekstberichten met informatie over deze Overeenkomst of je account via de telefoon te versturen. Je stemt ermee in dat wij tegenover jou niet aansprakelijk zijn voor dergelijke oproepen of elektronische communicatie, zelfs als informatie wordt doorgegeven aan een onbedoelde ontvanger. Je begrijpt dat het bedrijf dat telecommunicatie-, draadloze en/of internetdiensten aan je levert, kosten in rekening kan brengen wanneer je dergelijke gesprekken of elektronische communicatie ontvangt. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor deze kosten. Je stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als je telefoonnummer verandert of als je niet langer de abonnee of gebruikelijke gebruiker bent van een telefoonnummer of e-mailadres dat je eerder aan ons hebt verstrekt.

B. Een account voor Betalingsdiensten verkrijgen

 1. Registratie

  De Betalingsdiensten zijn alleen beschikbaar voor personen in België die een bedrijf beheren dat goederen en diensten verkoopt. Je mag de Betalingsdiensten niet gebruiken voor niet-commerciële, persoonlijke, familiale of huishoudelijke doeleinden. Het is vereist om je te registreren voor een Shopify Payments-account om Shopify Payments voor je bedrijf te kunnen gebruiken. Bij het registreren voor een Shopify Payments-account verzamelen we gegevens zoals je naam (in geval van een eenmanszaak), je bedrijfs- of handelsnaam, je adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsidentificatie- of registratienummer en bepaalde andere informatie die we nodig hebben. We kunnen ook persoonlijke informatie van je uiteindelijke begunstigden of bedrijfsleiders verzamelen (waaronder de naam, geboortedatum en het identificatienummer uitgegeven door de overheid).

  Je kunt je registreren als een individuele persoon (eenmanszaak) of als bedrijf of een andere rechtspersoon. Indien je je als vennootschap of een andere rechtspersoon registreert, ben je gemachtigd om namens deze entiteit te handelen, heb je de bevoegdheid om de entiteit aan deze Overeenkomst te binden en aanvaard je deze Overeenkomst namens die entiteit. Na het aanvaarden verwijzen de termen 'Merchant', 'je' of 'jouw' naar jou als de natuurlijke persoon die handelt als bedrijf, in geval je een eenmanszaak bent, of naar de entiteit in geval je als bedrijf of een andere rechtspersoon bent geregistreerd. Je begrijpt dat je door het registreren voor een Shopify Payments-account, je ook registreert voor een Verwerkersaccount onder de Verwerkersvoorwaarden. Tegelijkertijd verstrek je die gegevens aan Shopify voor het openen van een Shopify Payments-account en aan de Verwerker voor het instellen van je Verwerkersaccount.

 2. Bedrijfsomschrijving en site-url Als onderdeel van je registratie geef je de naam op waaronder je zaken doet (dit kan de wettelijke bedrijfsnaam zijn of een 'handelsnaam / handelend onder de naam van') (bijv. MyStore Online Widgets) en een factuuromschrijving. Deze twee velden en je site-url kunnen op de afschriften van creditcards of bankpassen van je klanten verschijnen. Om verwarring bij je klanten en geschillen over Transacties te voorkomen, is het belangrijk dat je een beschrijving invoert die je bedrijf duidelijk identificeert. Je stemt ermee in ons te vrijwaren van alle kosten, aansprakelijkheden, verliezen of uitgaven met betrekking tot geschillen als gevolg van je verzuim om dit te doen.

 3. Verificatie en acceptatie Om je identiteit te verifiëren, kunnen we aanvullende informatie vragen, waaronder je bedrijfsregistratienummer of ondernemingsnummer, HST/GST- of belastingnummer en, indien van toepassing, je geboortedatum. We kunnen ook aanvullende informatie vragen om je identiteit te verifiëren en je bedrijfsrisico te beoordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfsfacturen, informatie over toestemming van wederverkopers of distributeurs, een rijbewijs of andere door de overheid afgegeven identificatie, of een bedrijfsvergunning voor jou of voor een van de bedrijfseigenaren of bedrijfsleiders. We kunnen financiële overzichten vragen. Wij kunnen ook je toestemming vragen om een fysieke inspectie uit te voeren in je bedrijf, boeken en andere administratie te onderzoeken die betrekking hebben op je naleving van deze Overeenkomst. Als je binnen vijf (5) dagen niet aan een van deze verzoeken voldoet, kan dit leiden tot opschorting of beëindiging van je Shopify Payments-account en de Verwerkersaccount. Je geeft ons toestemming om aanvullende informatie over je op te vragen bij externe partijen en andere identificatiediensten. Wij behouden ons het recht voor om geld op je Shopify Payments-account vast te houden in afwachting van de hierboven gevraagde informatie. Shopify kan je informatie gebruiken om namens jou een aanvraag in te dienen voor card merchant acquiring-accounts bij bepaalde Betalingsnetwerken (zoals American Express).

  Nadat we al je gegevens hebben verzameld en geverifieerd, beoordelen we je account en bepalen of je in aanmerking komt voor het gebruik van de Betalingsdiensten. We stellen je onmiddellijk op de hoogte wanneer je Shopify Payments-account is goedgekeurd of wanneer je niet in aanmerking komt om de Betalingsdiensten te gebruiken.

  Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden, geef je ons toestemming om informatie over je op te vragen bij externe partijen, waaronder kredietbureaus en andere informatieverstrekkers. Je erkent dat je naam, adres- en kredietgeschiedenis en andere gegevens deel kunnen uitmaken van deze opgevraagde informatie. Wij kunnen deze gegevens periodiek bijwerken om te bepalen of je nog steeds voldoet aan de vereisten voor het in aanmerking komen van een Shopify Payments-account.

  Je stemt ermee in dat Shopify voor het uitvoeren van de Betalingsdiensten contact mag opnemen met de Verwerker en andere externe partijen en informatie delen over jou en je aanvraag (bijv. of je werd goedgekeurd of geweigerd), je Shopify Payments-account en de Verwerkersaccount. Dit omvat het delen van informatie: (i) over Transacties voor regelgevende of nalevingsdoeleinden; (ii) voor gebruik in verband met het beheer en onderhoud van de Betalingsdiensten; (iii) om onze en hun klantendossiers over jou aan te maken en bij te werken, en om ons en hen te helpen jou beter van dienst te zijn; en, (iv) om ons en hun risicobeheerproces uit te voeren.

 4. ** Aangewezen land** Bij het registreren voor een Shopify Payments-account ben je verplicht de locatie in België vast te stellen van het bedrijf dat je beheert en dat gebruik zal maken van de Betalingsdiensten. Door te registreren voor een Shopify Payments-account bevestig je dat je een wettelijke inwoner van België bent of dat je er naar behoren bent gevestigd en, indien nodig, geregistreerd bent of een licentie hebt als zakelijke entiteit die bevoegd is om zaken te doen in België. De Betalingsdiensten en het Shopify Payments-account mogen alleen in België worden gebruikt. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, bevestig je dat je aan deze vereisten voldoet.

 5. Verboden ondernemingen De volgende categorieën ondernemingen en zakelijke praktijken mogen de Betalingsdiensten niet gebruiken ('Verboden Ondernemingen'). De categorieën Verboden Ondernemingen kunnen worden opgelegd bij wet of door de Regels van het Betalingsnetwerk, door Shopify of de vereisten van de Financiële Dienstverleners van de Verwerker. De onderstaande lijst met soorten bedrijven is representatief, maar niet uitputtend. Weet je niet zeker of je bedrijf een Verboden Onderneming is of heb je vragen over hoe deze vereisten op jou van toepassing zijn, neem dan contact met ons op. We kunnen de lijst met Verboden Ondernemingen te allen tijde aanvullen of bijwerken.

Financiële en professionele diensten

Beleggings- en kredietdiensten
Effectenmakelaars; hypotheekadvies of schuldvermindering; kredietadvies of schuldsanering; onroerend goed; financieringsinstrumenten
Geld- en juridische diensten
Geldovermakingskantoren, verzilveren van cheques, overschrijvingen, postwissels; wisselkantoren of dealers; borgtochtverzekeraars; incassobureaus; advocatenkantoren die gelden innen voor andere doeleinden dan het betalen van honoraria die aan het bedrijf verschuldigd zijn voor diensten die het bedrijf geleverd heeft (firma's kunnen Shopify Payments niet gebruiken om bijvoorbeeld gelden van cliënten, incasso- of vereffeningsbedragen en betwiste gelden vast te houden).
Virtuele valuta of opgeslagen waarde
Virtuele valuta waarmee geld kan worden verdiend, doorverkocht of omgezet in fysieke of digitale producten en diensten of die op een andere manier de virtuele wereld kunnen verlaten (bv. Bitcoin); verkoop van opgeslagen waarde, of tegoeden gehouden, aanvaard en uitgegeven door iemand anders dan de verkoper

IE-inbreuk, gereglementeerde of illegale producten en diensten

Inhoud en diensten voor volwassenen
Pornografie en ander obsceen materiaal (met inbegrip van literatuur, beeldmateriaal en andere media); sites die seksueel gerelateerde diensten aanbieden, zoals prostitutie, escorts, pay-per-view, live chatfuncties voor volwassenen
Nagemaakte of ongeoorloofde goederen
Ongeoorloofde verkoop of wederverkoop van merk- of designproducten of -diensten; verkoop van goederen of diensten die illegaal zijn geïmporteerd of geëxporteerd
Gokken
Loterijen; veilingen tegen betaling; sportweddenschappen of -prognoses; fantasiesportcompetities met geldprijzen; internetgokken; wedstrijden; sweepstakes; kansspelen
Inbreuk op intellectuele eigendom of eigendomsrechten
Verkoop, distributie of toegang tot nagemaakte muziek, films, software of ander gelicentieerd materiaal zonder de juiste toestemming van de rechthebbende; elk product dat of elke dienst die rechtstreeks inbreuk maakt op het handelsmerk, octrooi, auteursrecht, handelsgeheimen of eigendoms- of privacyrechten van een externe partij of dat vergemakkelijkt; gebruik van het intellectuele eigendom van Shopify zonder uitdrukkelijke toestemming van Shopify; gebruik van de naam of het logo van Shopify, met inbegrip van het gebruik van handels- of dienstmerken van Shopify die niet in overeenstemming zijn met de [Richtlijnen voor het gebruik van Shopify-handelsmerken] (https://www.shopify.com/brand-assets#TrademarkGuidelines), of op een andere manier die schadelijk is voor Shopify of het Shopify-merk; elke handeling die een onware goedkeuring door of aansluiting bij Shopify impliceert.
Gereglementeerde of illegale producten of diensten
Cannabisverkooppunten en aanverwante bedrijven; verkoop van tabak, e-sigaretten en e-vloeistof; online apotheken; goederen of diensten met een leeftijdsbeperking; wapens en munitie; buskruit en andere explosieven; vuurwerk en aanverwante goederen; giftige, ontvlambare en radioactieve materialen; producten en diensten met een verschillende wettelijke status op regionale basis; goederen of diensten waarvan de verkoop illegaal is volgens de toepasselijke wetgeving in de rechtsgebieden waarop je bedrijf is gericht.
Sancties
Gebruik van de Betalingsdiensten of van Shopify Payments in of ten voordele van een land, organisatie, entiteit of persoon waarvoor een embargo geldt of die door een overheid is geblokkeerd, met inbegrip van een persoon/entiteit op sanctielijsten van de overheid

Producten of diensten die anderszins verboden zijn door de wet of onze financiële partners

Aggregatie
Het deelnemen aan enige vorm van vergunde of niet-vergunde samenvoeging van aan derden verschuldigde gelden, factoring of andere activiteiten om de herkomst van gelden te verdoezelen.
Drugsparafernalia
Alle apparatuur ontworpen voor het maken of gebruiken van drugs, zoals waterpijpen, verdampers en hookahs.
Bedrijven met hoog risico
Faillissementsadvocaten; computertechnische ondersteuning; reisreserveringsdiensten en -clubs; luchtvaartmaatschappijen; cruises; timesharing; prepaid telefoonkaarten, telefoondiensten en mobiele telefoons; telemarketing, telecommunicatieapparatuur en telefoonverkoop; makelaars; 'negative response'-marketing; bescherming tegen creditcard- en identiteitsdiefstal; het gebruik van krediet om te betalen voor leendiensten; bedrijven die naar onze mening een verhoogd financieel risico of juridische aansprakelijkheid met zich meebrengen of die het beleid van het kaartnetwerk of de bank schenden; bedrijven of organisaties die a. zich bezighouden met onwettig geweld of fysieke schade aan personen of eigendom, dit aanmoedigen, promoten of prijzen; of, b. zich bezighouden met onwettig geweld tegen een groep op basis van ras, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, nationale afkomst of een andere onveranderlijke eigenschap, dit aanmoedigen, promoten of prijzen.
Multi-levelmarketing
Piramidespelen netwerkmarketing en programma's met aanbevelingsmarketing
Pseudo-farmaceutische producten
Geneesmiddelen en andere producten met gezondheidsclaims die niet zijn goedgekeurd of gecontroleerd door de toepasselijke lokale en/of nationale regelgevende instantie.
Socialmedia-activiteiten
Verkoop van Twitter-volgers, Facebook-likes, YouTube-views, Instagram-volgers en andere vormen van socialmedia-activiteit
Stoffen ontworpen om illegale drugs na te bootsen
Verkoop van een legale stof die hetzelfde effect heeft als een illegale drug (bijv. salvia, kratom).
Gebruik van Shopify Payments op een manier die niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik of zoals uitdrukkelijk verboden in de Verwerkersvoorwaarden 
Gebruik van Shopify Payments voornamelijk als een virtuele creditcardlezer (bijvoorbeeld kaarttransacties indienen door handmatige invoer van kaartinformatie); verwerking waarbij geen bonafide goederen of diensten worden verkocht, of donaties worden aanvaard; testen van kaarten; omzeilen van terugboeking-controleprogramma's van kaartnetwerken; delen van kaarthouderinformatie met een andere merchant voor betaling of upsell-cross-sell-productdienst.
Kredieten voor videospellen of virtuele werelden
Verkoop van in-game valuta, tenzij de merchant de exploitant van de virtuele wereld is

Oneerlijke, roofzuchtige of bedrieglijke praktijken

Regelingen om snel rijk te worden
Investeringsmogelijkheden of andere diensten die hoge beloningen beloven
Publicatie van foto's of pay-to-remove-sites
Platforms die de publicatie en verwijdering van inhoud (zoals politiefoto's) mogelijk maken, waarbij het voornaamste doel voor het plaatsen van zulke inhoud is om schade of reputatieschade te veroorzaken
Diensten zonder toegevoegde waarde
Verkoop of wederverkoop van een dienst zonder toegevoegde waarde voor de koper; wederverkoop van overheidsaanbiedingen zonder toestemming of toegevoegde waarde; sites die wij naar eigen goeddunken beschouwen als oneerlijk, misleidend of roofzuchtig ten opzichte van consumenten

C. Verwerking van kaarttransacties en je geld ontvangen

 1. Kosten van Shopify Payments

  Je stemt ermee in de verwerkingskosten te betalen die in je Shopify-beheercentrum zijn vermeld en die hier door middel van verwijzing zijn opgenomen (de 'Verwerkingskosten'). De Verwerkingskosten worden namens ons door de Verwerker geïnd in overeenstemming met de voorwaarden van de Stripe Connected Account Agreement.

  Indien van toepassing worden de kosten voor POS-apparatuur hier geplaatst: www.shopify.com/pos/hardware en hier: www.shopify.com/pricing (de 'Kosten voor POS-apparatuur'). Naar onze keuze worden de Kosten voor POS-apparatuur namens ons door de Verwerker geïnd overeenkomstig de Verwerkersvoorwaarden, of op een andere manier die we van tijd tot tijd kunnen bepalen.

  Kosten voor Shopify Platform-services worden door Shopify geïnd volgens de Shopify Platform-servicevoorwaarden (de 'Kosten voor Shopify Platform-services'). Verwerkingskosten, Kosten voor apparatuur en voor Shopify Platform-services worden hierin gezamenlijk aangeduid als 'Kosten'.

  Voor de Betalingsdiensten die onder deze Overeenkomst worden verleend, ben je verplicht alle toepasselijke belastingen, vergoedingen en andere heffingen te betalen die door een overheidsinstantie worden opgelegd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belasting op de toegevoegde waarde, belasting op goederen en diensten, geharmoniseerde omzetbelasting en/of provinciale of territoriale omzetbelasting. Als je vrijgesteld bent van belasting, bezorg je ons hiervoor een passend certificaat of een ander toereikend bewijs van belastingvrijstelling.

  We behouden ons het recht voor om de Kosten te allen tijde te wijzigen, mits een kennisgevingstermijn van dertig (30) dagen in overeenstemming met artikel A18. Blijf je gedurende deze dertig (30) dagen gebruik maken van de Betalingsdiensten en de Verwerkersdiensten, dan gaan we ervan uit dat je de gewijzigde Kosten, die vermeld zijn in de kennisgeving, hebt aanvaard.

  Naast de Kosten ben je ook verantwoordelijk voor alle sancties en boetes die jou of ons worden opgelegd door een bank, geldservicebedrijf, betalingsnetwerk, financiële instelling of andere financiële tussenpersoon als gevolg van je gebruik van de Betalingsdiensten op een manier die niet is toegestaan door deze Overeenkomst of door de regels en voorschriften van een dergelijke financiële tussenpersoon.

 2. Zekerheidsrecht Als zekerheid voor de nakoming van je verplichtingen onder deze Overeenkomst, verleen je ons een pandrecht en zekerheidsrecht met eerste prioriteit op alle verwerkte en gestorte gelden op alle Uitbetalingsaccounts (zoals gedefinieerd in de Verwerkersvoorwaarden) en alle andere bankrekeningen die verbonden zijn met je Shopify Payments-account, en op alle gelden die worden verwerkt met behulp van de Betalingsverwerkingsdiensten. Het zekerheidsrecht en het pandrecht waarborgen de betaling en uitvoering van al je verplichtingen onder deze Overeenkomst en alle andere huidige of later gesloten overeenkomsten tussen jou en ons, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je verplichting tot betaling van alle bedragen die je aan ons verschuldigd bent. Voor alle documenten die we vragen om dit zekerheidsrecht aan te maken, te vervolledigen, te onderhouden en af te dwingen, doe je het nodige, lever je de documenten af en betaal je de kosten.

 3. Onze Inningsrechten Voor alle verplichtingen die je aan ons verschuldigd bent onder deze Overeenkomst kunnen we, voor zover wettelijk toegestaan, de Verwerker vragen om de desbetreffende bedragen in te houden op de Reserverekening (zie verder voor de definitie van dit begrip) of op gelden die aan jou verschuldigd zijn uit de afwikkeling van Transacties. Op het moment dat een Transactie wordt verwerkt, worden de Kosten berekend en eerst in mindering gebracht op de gelden die voor die Transactie worden ontvangen. Indien deze bedragen niet voldoende zijn om aan je verplichtingen tegenover ons te voldoen, kunnen we de bedragen die je aan ons verschuldigd bent aanrekenen via de betaalmethode die gekoppeld is aan je Shopify Payments-account. Als je op verzoek een bedrag dat je aan ons verschuldigd bent niet volledig betaalt, vormt dit een inbreuk op deze Overeenkomst. Bovenop het verschuldigde bedrag ben je dan ook aansprakelijk voor onze inningskosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en -uitgaven, kosten van een arbitrage of gerechtelijke procedure, incassobureaukosten en alle toepasselijke rente.

  Verder kunnen wij, of via de Verwerker, bedragen die je aan ons verschuldigd bent onder deze Overeenkomst, of een andere overeenkomst die je met ons of onze gelieerde ondernemingen bent aangegaan, aftrekken van alle accounts die verbonden zijn met je Shopify Payments-account, met inbegrip van de Verwerkersaccount en de Reserverekening.

  Daarnaast kunnen wij een persoonlijke garantie van een bedrijfsleider vragen voor bedragen die onder deze Overeenkomst verschuldigd zijn. Als we een persoonlijke garantie vereisen, stellen we je hiervan vooraf specifiek op de hoogte.

  Naast het verschuldigde bedrag kunnen kosten worden aangerekend voor het innen van achterstallige rekeningen en terugboekingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, innings- en administratiekosten, en andere kosten van externe partijen.

  Hierbij stem je er uitdrukkelijk mee in dat alle communicatie in verband met achterstallige rekeningen per elektronische post of per telefoon plaatsvindt, zoals je aan Shopify hebt opgegeven. Deze communicatie kan worden gedaan door Shopify of door iemand namens haar, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een extern incassobureau.

 4. Reserves Reserves zijn geldbedragen die opzij worden gezet om terugboekingen, terugbetalingen of andere betalingsverplichtingen onder deze Overeenkomst te dekken (de 'Reserverekening'). We bepalen naar eigen goeddunken de voorwaarden van je Reserverekening en informeren je over die voorwaarden. Dit kan inhouden dat een bepaald bedrag (inclusief het volledige bedrag) van het ontvangen geld voor een Transactie gedurende een bepaalde periode wordt vastgehouden, of dat aanvullende bedragen op de Reserverekening worden gehouden. We kunnen naar eigen goeddunken beslissen om de voorwaarden van de Reserverekening op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen op basis van je betalingsverwerkingsgeschiedenis of op verzoek van onze betalingsverwerkers.

  We kunnen van je eisen dat je geld op de Reserverekening stort door middel van: (i) uitbetalingen die aan jou zijn gedaan of die aan jou verschuldigd zijn voor Transacties die bij de Betalingsdiensten zijn ingediend; of, (ii) door middel van automatische incasso van bedragen die beschikbaar zijn op je bankrekening naar je Shopify Payments-account; of, (iii) andere geldbronnen die verband houden met je Shopify Payments-account; of (iv) het verzoek dat je geld aan ons verstrekt voor storting op de Reserverekening. In overeenstemming met de Verwerkersvoorwaarden machtig je ons om je bankrekening te debiteren zonder afzonderlijke kennisgeving, en volgens de toepasselijke incassomachtiging op de bankrekening van de gebruiker (zoals gedefinieerd in de Verwerkersvoorwaarden) voor het innen van bedragen die je aan ons verschuldigd bent onder deze Overeenkomst.

  Je stemt ermee in dat: (i) je geen recht hebt op enige rente of andere vergoeding in verband met het bedrag dat op je Reserverekening wordt gehouden; (ii) je geen recht hebt om die rekening te beheren; (iii) je geen wettelijk belang hebt in die gelden of die rekening; en, (iv) je geen belang in die gelden of die rekening mag overdragen.

 5. Betwisting van terugboekingen Jij of Shopify kunnen ervoor kiezen om terugboekingen op je account te betwisten. Shopify kan je helpen bij het betwisten van terugboekingen, bijvoorbeeld met kennisgevingen en software. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onze rol of hulp bij het betwisten van terugboekingen.

  Je geeft ons toestemming om gegevens of andere benodigde informatie te delen met de kaarthouder, de financiële instelling van de kaarthouder en je financiële instelling om een terugboeking te helpen oplossen. Je erkent dat het niet tijdig verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie kan leiden tot een onomkeerbare terugboeking.

  Indien de bank die de kaart heeft uitgegeven of het Betalingsnetwerk een geschil niet in je voordeel oplost, kunnen we het bedrag van de terugboeking en eventuele bijbehorende kosten op jou verhalen, zoals beschreven in deze Overeenkomst.

  Wij behouden ons het recht voor om je na kennisgeving kosten in rekening te brengen voor het bemiddelen of onderzoeken van geschillen over terugboekingen.

  Jij of Shopify kunnen ervoor kiezen om terugboekingen op je account te betwisten. Shopify kan je helpen bij het betwisten van terugboekingen, bijvoorbeeld met kennisgevingen en software. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onze rol of hulp bij het betwisten van terugboekingen.

  Je geeft ons toestemming om gegevens of andere benodigde informatie te delen met de kaarthouder, de financiële instelling van de kaarthouder en je financiële instelling om een terugboeking te helpen oplossen. Je erkent dat het niet tijdig verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie kan leiden tot een onomkeerbare terugboeking.

  Indien de bank die de kaart heeft uitgegeven of het Betalingsnetwerk een geschil niet in je voordeel oplost, kunnen we het bedrag van de terugboeking en eventuele bijbehorende kosten op jou verhalen, zoals beschreven in deze Overeenkomst.

  Wij behouden ons het recht voor om je na kennisgeving kosten in rekening te brengen voor het bemiddelen of onderzoeken van geschillen over terugboekingen.

D. Beëindiging en andere algemene juridische voorwaarden

 1. Duur De Overeenkomst gaat in op de datum waarop je deze aanvaardt (door elektronisch aan te geven dat je ermee instemt) en blijft van kracht zolang je de Betalingsdiensten gebruikt of totdat jij of Shopify ze beëindigt.

 2. Beëindiging Je kunt op elk moment deze Overeenkomst beëindigen door je Shopify Payments-account te sluiten volgens de instructies in je Shopify-beheercentrum. Na kennisgeving in overeenstemming met Onderdeel A18 kunnen we deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen en je Shopify Payments-account sluiten. We kunnen de Shopify Payments-account en je toegang tot de Betalingsdiensten en alle rechten met betrekking tot de Shopify Payments-account opschorten, of deze overeenkomst beëindigen, op elk moment en om welke reden dan ook, bijvoorbeeld als: (i) we vaststellen dat je mogelijk niet in aanmerking komt voor de Betalingsdiensten vanwege het risico dat aan je verbonden is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een aanzienlijk krediet- of frauderisico, of om enige andere reden; (ii) je niet voldoet aan een van de bepalingen van deze Overeenkomst of van de Verwerkersvoorwaarden; of, (iii) op verzoek van het Betalingsnetwerk, de Verwerker of een Kaartuitgever. Beëindiging van de Verwerkersvoorwaarden kan, naar goeddunken van Shopify, leiden tot beëindiging van deze Overeenkomst. Bij beëindiging van deze Overeenkomst heeft Shopify het recht om de Verwerkersvoorwaarden door de Verwerker te laten beëindigen.

  Als de Verwerker de Verwerkersvoorwaarden beëindigt of aangeeft dit te zullen doen, of als je ervoor kiest om de verwerking met die Verwerker stop te zetten, hebben we het recht, maar niet de verplichting, om je een vervangende betalingsverwerker aan te bieden die is geïntegreerd met de Shopify Payments-account. Bij aanvaarding van de servicevoorwaarden van een vervangende betalingsverwerker wordt de hierin bedoelde Verwerker als vervangen beschouwd, met dien verstande dat je aansprakelijkheid tegenover de Verwerker niet wordt verminderd vanwege het aanvaarden van de voorwaarden van de vervangende betalingsverwerker.

 3. Gevolgen van beëindiging Bij beëindiging en afsluiting van je Shopify Payments-account stoppen we onmiddellijk je toegang tot de Betalingsdiensten. Je stemt ermee in om alle lopende Transacties te voltooien, onmiddellijk alle kaartenlogo's te verwijderen en geen nieuwe Transacties meer te aanvaarden via de Betalingsdiensten. Als je toegang tot of gebruik van de Betalingsdiensten wordt beëindigd of opgeschort, krijg je het restant van de kosten die je voor de Betalingsdiensten hebt betaald, niet terugbetaald. Geld dat door de Financiële Dienstverlener wordt bewaard, wordt aan je uitbetaald volgens de voorwaarden van je Uitbetalingsschema (zoals gedefinieerd in de Verwerkersvoorwaarden).

  Beëindiging ontslaat je niet van je verplichtingen onder deze Overeenkomst. De Verwerker kan ervoor kiezen het nodige bedrag vast te houden in afwachting van de afwikkeling van andere voorwaarden of verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn gedefinieerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, terugboekingen, vergoedingen, restituties of andere onderzoeken of procedures.

  Beëindiging van deze Overeenkomst betekent niet noodzakelijkerwijs de beëindiging van je Shopify Platform-voorwaarden, tenzij anders bepaald door Shopify.

  Bij beëindiging stem je ermee in: (i) je gebruik van de Betalingsdiensten onmiddellijk te staken; (ii) het gebruik van alle handelsmerken van Shopify of de Verwerker te staken en alle verwijzingen naar en logo's van Shopify en de Verwerker onmiddellijk van je website en/of fysieke locatie te verwijderen; (iii) dat de licentie verleend onder deze Overeenkomst eindigt; (iv) dat we ons het recht voorbehouden (maar geen verplichting hebben) om al je informatie en accountgegevens die op onze servers zijn opgeslagen, te verwijderen; (v) dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover jou voor vergoeding, terugbetaling of schade in verband met je gebruik van de Betalingsdiensten, of enige beëindiging of opschorting van de Betalingsdiensten, of verwijdering van je informatie of accountgegevens; en, (vi) dat je nog steeds aansprakelijk blijft tegenover ons voor alle kosten of boetes, of andere financiële verplichtingen die door jou of door je gebruik van de Betalingsdiensten vóór de beëindiging zijn ontstaan.

 4. Eigendom De Betalingsdiensten worden in licentie gegeven en niet verkocht. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst aan je zijn verleend. De Betalingsdiensten worden beschermd door het auteursrecht, handelsgeheimen en andere wetten inzake intellectuele eigendom. We zijn eigenaar van de titel, het auteursrecht en andere wereldwijde intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) op de Betalingsdiensten en alle kopieën ervan. Deze Overeenkomst verleent je geen rechten op onze handelsmerken of dienstmerken.

  Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder 'intellectuele eigendomsrechten' verstaan alle octrooirechten, auteursrechten, maskerrechten, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, handelsimago en dienstmerkrechten, goodwill, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zoals die nu bestaan of hierna zullen ontstaan, en alle aanvragen daarvoor en registraties, vernieuwingen en uitbreidingen daarvan, krachtens de wetten van eender welke staat, land, grondgebied of andere jurisdictie.

  Je kunt ervoor kiezen, of we kunnen je uitnodigen om opmerkingen of ideeën over de Betalingsdiensten in te dienen, met inbegrip van, zonder beperking, over hoe we de Betalingsdiensten of onze producten kunnen verbeteren ('Ideeën'). Door een Idee in te dienen stem je ermee in dat je openbaarmaking gratis, ongevraagd en zonder beperking is, en ons niet onder enige fiduciaire of andere verplichting plaatst, en dat het ons vrij staat het Idee te gebruiken zonder aanvullende vergoeding aan jou, en/of het Idee op niet-vertrouwelijke basis of anderszins aan iedereen bekend te maken. Je erkent verder dat we, door je inzending te aanvaarden, geen afstand doen van rechten op het gebruik van soortgelijke of verwante ideeën die eerder bij ons bekend waren, of door onze werknemers zijn ontwikkeld, of uit andere bronnen zijn verkregen.

 5. Je aansprakelijkheid en vrijwaring van aansprakelijkheden Niets in deze overeenkomst vermindert je aansprakelijkheid met betrekking tot de Verwerkersvoorwaarden en de Shopify Platform-voorwaarden. Je bent verplicht om je verplichtingen onder deze Overeenkomst, de Verwerkersvoorwaarden en de Shopify Platform-voorwaarden na te komen.

  Shopify heeft ermee ingestemd de Verwerker te vrijwaren en schadeloos te stellen voor sommige, en in sommige gevallen, al je aansprakelijkheden die voortvloeien uit de Verwerkersvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geschillen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, terugboekingen), terugbetalingen, herroepingen, retouren en boetes (zoals deze begrippen worden gedefinieerd in de Verwerkersvoorwaarden). Voor zover Shopify aansprakelijk is tegenover de Verwerker of een andere externe partij voor sancties, boetes, kosten of andere aansprakelijkheden onder of met betrekking tot de Verwerkersvoorwaarden, de Betalingsdiensten, de Betalingsverwerkingsdiensten of de Regels van het Betalingsnetwerk, stem je ermee in om Shopify te vrijwaren en schadeloos te stellen voor al deze aansprakelijkheden.

  Bovendien kunnen we een persoonlijke garantie verlangen van een bedrijfsleider voor bedragen die krachtens deze Overeenkomst verschuldigd zijn.

  Je stemt ermee in dat Shopify, onze affiliates en hun respectieve werknemers, agenten en dienstverleners (elk verder aangeduid als een Shopify-entiteit) te vrijwaren en te verdedigen tegen elke claim, rechtszaak, eis, verlies, aansprakelijkheid, schade, actie of procedure (elk verder aangeduid als een 'claim') die door een externe partij tegen een Shopify-entiteit wordt ingesteld. Bovendien stem je ermee in de Shopify-entiteiten volledig te vergoeden voor claims die voortvloeien uit: (i) het schenden van een bepaling van deze Overeenkomst; (ii) kosten, boetes, straffen, geschillen, terugboekingen, terugzendingen, terugboekingen (zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de Verwerkersvoorwaarden), of enige andere aansprakelijkheid die we oplopen als gevolg van je gebruik van de Betalingsdiensten; (iii) nalatig of opzettelijk wangedrag van je eigenaars, werknemers, contractanten of agenten; (iv) contractuele of andere relaties tussen jou en je klanten; of, (v) verplichting tot schadeloosstelling van externe partijen die we aangaan als direct of indirect gevolg van je handelen of nalaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadeloosstelling van de Verwerker of een Betalingsnetwerk.

  We hebben de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid met betrekking tot Claims, met inbegrip van, zonder beperking, claims voor terugbetaling van gekochte artikelen die door jou of je klanten bij ons worden ingediend. In dit geval vergoed je ons voor je aansprakelijkheid. Je aansprakelijkheid omvat de volledige aankoopprijs van het artikel plus de oorspronkelijke verzendkosten (en in sommige gevallen ontvang je het artikel niet terug). Je ontvangt geen terugbetaling van de aan ons betaalde kosten.

  Als je aansprakelijk bent voor bedragen die je aan ons verschuldigd bent, kunnen we die bedragen onmiddellijk van je Reserverekening nemen en de aan ons verschuldigde bedragen in mindering brengen op de fondsen van die Reserverekening. Als het saldo van je Reserverekening niet voldoende is om je aansprakelijkheid te dekken, voeg je onmiddellijk extra geld toe aan je Reserverekening om de aan ons verschuldigde bedragen te dekken. Doe je dit niet, dan kunnen we overgaan tot inningsinspanningen om deze bedragen op jouw kosten terug te vorderen.

 6. Verklaringen, garanties en verbintenissen

  Je verklaart en garandeert ons dat: (i) je ten minste achttien (18) jaar oud bent als je een eenmanszaak hebt of, als je een vennootschap of andere entiteit bent, dat de persoon die deze Overeenkomst namens jou aangaat ten minste achttien (18) jaar oud is, bevoegd is om namens jou te handelen en de bevoegdheid heeft om je aan deze Overeenkomst te binden; (ii) je in aanmerking komt voor registratie en gebruik van de Betalingsdiensten en het recht, de bevoegdheid en het vermogen hebt om deze Overeenkomst aan te gaan en uit te voeren; (iii) de naam die je bij de registratie hebt opgegeven jouw naam of de bedrijfsnaam is waaronder je goederen en diensten verkoopt en de informatie die je ons hebt verstrekt juist en volledig is; (iv) je geen lid bent van een georganiseerde misdaadgroep, een partij die in de afgelopen vijf jaar lid is geweest van een georganiseerde misdaadgroep, een quasi-lid van een georganiseerde misdaadgroep, een afperser van bedrijven, of een andere soortgelijke partij, noch dat een van je functionarissen of werknemers lid van het voorgaande is; en, (v) je geen van de volgende onwettige handelingen zult uitvoeren, noch een externe partij zult gebruiken om deze uit te voeren: (a) gewelddadige eisen stellen; (b) onredelijke eisen stellen die verder gaan dan de wettelijke verantwoordelijkheden; (c) bedreigend gedrag of geweld gebruiken in verband met een transactie; (d) geruchten verspreiden, frauduleuze middelen of geweld gebruiken om de reputatie van de andere partij te schaden of haar zaken te belemmeren; (e) producten verkopen met het oog op het witwassen van geld; (f) een Kaart gebruiken die in jouw bezit is voor een verkoop zonder redelijke grond of een andere handeling die vergelijkbaar is met de handelingen onder (a) tot en met (f).

  Hierbij verklaar je aan ons dat: (i) elke transactie die je indient, een bonafide verkoop vertegenwoordigt; (ii) elke transactie die je indient, de verkochte en aan een klant geleverde goederen en/of diensten nauwkeurig beschrijft; (iii) je al je verplichtingen tegenover elke klant waarvoor je een Transactie indient, nakomt en eventuele geschillen of klachten rechtstreeks met je klanten oplost; (iv) jij en alle Transacties die door jou worden geïnitieerd, voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op je bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke fiscale wetten en voorschriften; (v) behalve in de normale gang van zaken, geen enkele Transactie die je via de Betalingsdiensten verricht een verkoop vertegenwoordigt aan een opdrachtgever, partner, eigenaar of eigenaar van je entiteit; (vi) je de Betalingsdiensten niet gebruikt, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor een frauduleuze onderneming of op een manier die het gebruik van de Betalingsdiensten belemmert; en, (vii) alle informatie die je ons verstrekt nauwkeurig en volledig is.

 7. GEEN GARANTIES DE BETALINGSDIENSTEN EN ALLE BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE WORDEN VERSTREKT OP EEN 'ZOALS HET IS'- EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. HET GEBRUIK VAN DE BETALINGSDIENSTEN IS OP EIGEN RISICO.

  GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR JOU VERKREGEN VAN OF VIA DE BETALINGSDIENSTEN OF VAN: (I) SHOPIFY; (II) DE VERWERKER, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS VAN SHOPIFY OF DE VERWERKER; OF, (III) EEN VAN DE RESPECTIEVE AFFILIATES, AGENTEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS VAN EEN VAN DE ENTITEITEN GENOEMD IN (I) OF (II) HIERBOVEN (GEZAMENLIJK, DE 'AFWIJZENDE ENTITEITEN' EN INDIVIDUEEL, EEN 'AFWIJZENDE ENTITEIT'), CREËERT ENIGE GARANTIE. JE ERKENT UITDRUKKELIJK DAT WE GEEN CONTROLE HEBBEN OVER DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE MET DE BETALINGSDIENSTEN WORDEN BETAALD, EN WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT JE KLANTEN EEN TRANSACTIE ZULLEN VOLTOOIEN OF DAARTOE GEMACHTIGD ZIJN.

  ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN DE AFWIJZENDE ENTITEITEN NIET DAT: (I) DE INFORMATIE DIE ZIJ VERSTREKKEN OF DIE VIA DE BETALINGSDIENSTEN WORDT VERSTREKT NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF JUIST IS; (II) DE BETALINGSDIENSTEN AAN JE VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; (III) DE BETALINGSDIENSTEN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF EEN BEPAALDE LOCATIE BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN; (IV) DE BETALINGSDIENSTEN ONONDERBROKEN ZULLEN FUNCTIONEREN OF VEILIG ZULLEN ZIJN; (V) EVENTUELE GEBREKEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF, (VI) DE BETALINGSDIENSTEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

  ELK ONDERWERP DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE BETALINGSDIENSTEN, WORDT GEDOWNLOAD OP EIGEN RISICO EN JE BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN JE EIGENDOM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE DOWNLOAD. DE AFWIJZENDE ENTITEITEN DOEN GEEN TOEZEGGINGEN EN GEVEN GEEN GARANTIES OVER DE TIJD DIE NODIG IS OM DE VERWERKING VAN EEN TRANSACTIE TE VOLTOOIEN.

  DE AFWIJZENDE ENTITEITEN WAARBORGEN, BEKRACHTIGEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR EEN EXTERNE PARTIJ WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA DE BETALINGSDIENSTEN OF EEN WEBSITE OF DIENST MET EEN HYPERLINK, OF DIE WORDEN VERMELD IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN NOCH SHOPIFY EN DE VERWERKER, NOCH DE FINANCIËLE DIENSTVERLENER ZIJN PARTIJ BIJ OF HOUDEN OP ENIGERLEI WIJZE TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN JOU EN EXTERNE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

 8. Aansprakelijkheidsbeperking en schadevergoeding IN GEEN GEVAL KAN EEN AFWIJZENDE ENTITEIT (ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE EN SPECIALE SCHADE, EN GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT, IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF DE BETALINGSDIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN, DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK OF DE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE BETALINGSDIENSTEN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN DE AFWIJZENDE ENTITEITEN VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN HACKING, TAMPERING OF ANDERE ONGEOORLOOFDE TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE BETALINGSDIENSTEN OF JE SHOPIFY PAYMENTS-ACCOUNT, OF DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN.

  DE AFWIJZENDE ENTITEITEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR: (I) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN JE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE BETALINGSDIENSTEN; (II) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN SERVERS DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DE BETALINGSDIENSTEN EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN; (III) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE BETALINGSDIENSTEN; (IV) ALLE SOFTWAREBUGS, VIRUSSEN, TROJAN HORSES, OF ANDERE SCHADELIJKE CODE DIE KAN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE BETALINGSDIENSTEN; (V) EVENTUELE FOUTEN, ONJUISTHEDEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD OF INFORMATIE, VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OF INFORMATIE, IN ELK GEVAL GEPLAATST, GEMAILD, OPGESLAGEN, VERZONDEN, OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE BETALINGSDIENSTEN; EN/OF (VI) DE INHOUD VAN DE GEBRUIKER OF HET LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN EEN EXTERNE PARTIJ.

  ZONDER BEPERKING VAN DE VOORGAANDE BEPALINGEN VAN DIT ONDERDEEL D8, IS DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AFWIJZENDE ENTITEITEN TEGENOVER JOU BEPERKT TOT DIRECTE SCHADE, EN ZAL IN ALLE GEVALLEN IN TOTAAL NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG AAN VERGOEDINGEN DAT DOOR JOU AAN SHOPIFY IS BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIM.

  DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT DE JURIDISCHE THEORIE WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS. DE BEPERKINGEN GELDEN ZELFS INDIEN SHOPIFY OF DE VERWERKER OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  DE BEPALINGEN VAN DIT ONDERDEEL D8 ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

  De betalingsdiensten worden gecontroleerd en beheerd vanuit faciliteiten in Canada en de Verenigde Staten. We verklaren niet dat de Betalingsdiensten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere locaties. Wie de Betalingsdiensten vanuit een ander rechtsgebied opent of gebruikt, doet dit vrijwillig en is volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke Amerikaanse, Canadese, buitenlandse en lokale wetten en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, export- en importvoorschriften. Je mag de Betalingsdiensten niet gebruiken als je inwoner bent van een land waarvoor een embargo geldt van de Verenigde Staten, Canada of de Europese Unie, of als je een buitenlandse persoon of entiteit bent die door de regeringen van de Verenigde Staten, Canada of de Europese Unie is geblokkeerd of geweigerd.

 9. Geschillen, rechtskeuze, jurisdictie, rechtsgebied en diversen

  Je stemt ermee in dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Betalingsdiensten worden beslecht in overeenstemming met dit Artikel D9.

  Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van Ierland, met uitzondering van een zekerheidsrecht dat ingevolge Onderdeel C2 is gecreëerd en wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het toepasselijke land, de staat, de provincie, het grondgebied of een ander rechtsgebied waarin zulk zekerheidsrecht is geregistreerd, en in elk geval zonder rekening te houden met andersluidende rechtskeuze. Het exclusieve rechtsgebied voor acties of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst is een bevoegde rechtbank in Ierland.

  Shopify kan, of kan de Verwerker opdragen te reageren op en te voldoen aan elke dagvaarding, bevelschrift of ander juridisch bevel ('juridisch proces') waarvan we menen dat het geldig is. De Verwerker of een toepasselijke Financiële Dienstverlener kan geld of gegevens leveren of vasthouden zoals vereist onder een dergelijk juridisch proces, zelfs als je geld of gegevens ontvangt namens andere partijen. Waar toegestaan door de wet, leveren we redelijke inspanningen om je op de hoogte te stellen van zulk juridisch proces door een kopie te sturen naar het e-mailadres dat we voor jou in ons bestand hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, direct of indirect, die je kunt lijden als gevolg van onze reactie of naleving van een juridisch proces.

  Titels zijn alleen voor het gemak opgenomen en mogen niet in aanmerking worden genomen bij het interpreteren van deze Overeenkomst. De Overeenkomst beperkt niet de rechten die we kunnen hebben op grond van handelsgeheimen, auteursrechten, octrooien of andere wetten. Wanneer we een recht of een bepaling in deze Overeenkomst niet doen gelden, houdt dit niet in dat we afstand doen van dat recht of die bepaling. Een verklaring van afstand van een voorwaarde onder deze Overeenkomst wordt niet beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die voorwaarde of enige andere voorwaarde.

 10. Recht op wijziging We hebben het recht om de voorwaarden van deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of aan te vullen, en om functies of aspecten van de Betalingsdiensten of software te wijzigen, te verwijderen, stop te zetten of er voorwaarden aan te verbinden. We doen dit mits een kennisgeving die we naar eigen goeddunken redelijk achten in de omstandigheden, met inbegrip van een kennisgeving in je Shopify-beheercentrum, of een andere website die door ons wordt onderhouden of eigendom is voor het leveren van diensten met betrekking tot deze Overeenkomst. Elk gebruik van de Betalingsdiensten na het plaatsen van de wijzigingen houdt in dat je de gewijzigde Overeenkomst hebt aanvaard.

 11. Overdracht Deze overeenkomst, en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen door jou niet worden overgedragen of toegewezen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Ze kunnen door ons worden overgedragen zonder toestemming of een andere beperking.

 12. Verandering van bedrijf Je stemt ermee in dat je ons ten minste dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stelt als je van plan bent om je huidige soorten producten of diensten, je bedrijf of handelsnaam, of de manier waarop je betalingen accepteert, te veranderen. Je stemt ermee in om ons binnen drie (3) dagen op de hoogte te stellen als je het onderwerp bent van een vrijwillige of onvrijwillige faillissementsaanvraag, verzoek of procedure, curatele, faillissement, of soortgelijke actie of procedure die door of tegen je of een van je bedrijfsleiders is ingesteld (elk van de voorgaande wordt aangeduid als een 'faillissementsprocedure'). Je stemt er ook mee in om ons onmiddellijk binnen drie (3) dagen op de hoogte te stellen van elke ongunstige verandering in je financiële toestand, elke geplande of verwachte liquidatie of substantiële verandering in de basisaard van je bedrijf, elke overdracht of verkoop van vijfentwintig procent (25%) of meer van je totale vermogen, of elke verandering in de controle of eigendom van je bedrijf of moederonderneming. Je stelt ons ook binnen drie (3) dagen in kennis van een vonnis, bevelschrift, bevel tot beslaglegging of executie, of beslaglegging op vijfentwintig procent (25%) of meer van je totale vermogen.

  Je neemt ons op in de lijst en matrix van schuldeisers die wordt ingediend bij een faillissements-, handels- of burgerlijke rechtbank in verband met een faillissementsprocedure, ongeacht of er al dan niet een vordering bestaat op het moment van indiening. Doe je dit niet, dan wordt deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigd en kunnen we elke andere actie ondernemen die ons ter beschikking staat krachtens de toepasselijke regels van het Betalingsnetwerk of de wet.

 13. Partijen Deze Overeenkomst verbindt jou en je respectieve erfgenamen, vertegenwoordigers en toegestane en goedgekeurde opvolgers (waaronder door fusie en overname), of toegestane rechtverkrijgenden.

 14. Externe diensten en links naar andere websites Externe partijen kunnen diensten, producten en promoties aanbieden die niet door ons worden geleverd. Als je beslist gebruik te maken van deze externe diensten, ben je verantwoordelijk voor het bekijken en begrijpen van de voorwaarden die aan deze diensten verbonden zijn. Je stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de prestaties van deze diensten. De Shopify-website kan voor je gemak links bevatten naar websites van externe partijen. De opname van een websitelink houdt geen goedkeuring, onderschrijving of aanbeveling van ons in. Je stemt ermee in dat het bezoeken van een dergelijke website op eigen risico is en dat de website niet valt onder de bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst. We wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor deze websites af. Wanneer je een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan, vergeet dan niet dat ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Bladeren en interageren op een andere website, waaronder websites met een link op onze website, is onderworpen aan de eigen regels en het eigen beleid van die website.

 15. Overmacht

  Geen enkele partij is aansprakelijk voor vertragingen in de verwerking of andere niet-nakoming veroorzaakt door gebeurtenissen als brand, storingen in telecommunicatie, storingen in nutsvoorzieningen, stroomstoringen, storingen in apparatuur, arbeidsconflicten, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, niet-nakoming door onze verkopers of leveranciers, onvoorziene omstandigheden, of andere oorzaken waarover de respectieve partij geen redelijke controle heeft, behalve dat niets in dit artikel je aansprakelijkheid en verplichtingen krachtens Artikelen C1 en D5 beïnvloedt of verontschuldigt, met inbegrip van, zonder beperking, in verband met herroepingen, terugboekingen, claims, boetes, kosten, terugbetalingen of openstaande levering van producten en diensten.

 16. Volledige overeenkomst en rechtsmiddelen Deze voorwaarden en de beleidsregels en procedures die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige Overeenkomst tussen jou en Shopify met betrekking tot de levering van de Betalingsdiensten. Tenzij hierin anders is bepaald, heeft in het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en een andere overeenkomst of het beleid van Shopify of de Verwerker, deze Overeenkomst voorrang op het onderwerp van deze Overeenkomst. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, beschrijven deze voorwaarden de volledige aansprakelijkheid van Shopify en onze verkopers en leveranciers en bepalen ze je exclusieve rechtsmiddelen met betrekking tot de Betalingsdiensten en de toegang tot en het gebruik van de Betalingsdiensten. Als een bepaling van deze Overeenkomst (of een deel ervan) ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, wordt deze gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken in de mate die mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

  Deze Overeenkomst is door jou beoordeeld met het voordeel van onafhankelijk juridisch advies voor zover je dit nodig acht, en enig geschil dat inhoudt dat tegenstrijdigheden moeten worden opgelost in het nadeel van de opstellende partij is niet van toepassing op de samenstelling of interpretatie van deze Overeenkomst. De rechten die in deze Overeenkomst aan ons verleend zijn, zijn niet bedoeld om elkaar of andere rechten en rechtsmiddelen die we bij wet of naar billijkheid kunnen hebben, uit te sluiten. Veeleer is elk recht dat wij krachtens deze Overeenkomst kunnen hebben, in rechte of in billijkheid, cumulatief en samenvallend, en in aanvulling op elk ander recht.

  Deze Overeenkomst kan beschikbaar zijn in andere talen dan het Engels. In geval van tegenstrijdigheden of conflicten tussen de Engelstalige Overeenkomst en de Overeenkomsten in een andere taal, prevaleert de recentste Engelstalige versie van de Overeenkomst.

 17. Survival

  Naast elke bepaling die redelijkerwijs noodzakelijk is om het doel van deze Overeenkomst te bereiken of af te dwingen, blijven na beëindiging de volgende artikelen van deze Overeenkomst van kracht in overeenstemming met hun voorwaarden: Artikelen A6 Betalingsmethoden; A8 Belastingen; A10 Beveiliging; A11 Gegevensbeveiliging; A12 Controlerecht; A13 Privacy; A14 Privacy van anderen; A15 Beperkt gebruik; A16 Vermoeden van ongeoorloofd of onwettig gebruik; A17 Regels van het betalingsnetwerk; A18 Openbaarmakingen en kennisgevingen; A19 Automatische herinneringen; Artikel C Verwerking van kaarttransacties en je geld ontvangen, volledig; en, Artikel D Beëindiging en andere algemene wettelijke voorwaarden, volledig.